Kantor internetowy »   Regulamin promocji "1000 pkt za aktywację konta"  
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BNP PARIBAS SOLUTIONS SP. Z O.O. Tabela opłat Rkantor.com Regulamin promocji "1000 pkt za aktywację konta" Regulamin promocji „Zniżka 50% na spread przez tydzień” Zasady zawierania transakcji Prawa i obowiązki informacyjne Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Regulamin rozpatrywania zgłoszeń i reklamacji Standardy techniczne Regulamin programu punktowego Polityka edukacyjna oraz komunikacja z użytkownikami Wykaz instytucji wchodzących w skład grupy kapitałowej Banku BNP Paribas S.A. Regulamin Promocji Gwarancja Najlepszych Kursów Regulamin promocji „Zniżka 33% na spread”
Archiwum

Regulamin promocji "1000 pkt za aktywację konta"

 

§1 Organizator


Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „1000 pkt za aktywację konta dla nowych klientów” zwanej dalej Promocją, która jest organizowana przez BNP Paribas Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000515965, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (zwana dalej: „Organizatorem”).

§2 Postanowienia ogólne


Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

i. Transakcja Wymiany – zawarcie Umowy kupna lub sprzedaży waluty bazowej na walutę niebazową – pomiędzy Klientem a Organizatorem.
ii.„Rkantor.com” albo „Portal” – rozumie się serwis internetowy, którego administratorem jest Organizator, za pomocą którego świadczone są przez Organizatora Usługi na rzecz Użytkowników.
iii. Spread – to suma spreadu transakcyjnego prowizji od Transakcji i dodatkowych opłat wynikających z zawarcia transakcji wymiany walut w serwisie Rkantor.com.
iv. Klient - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestrowała się w Rkantor.com przez stronę: https://pl.rkantor.com/1000-punktow i aktywowała konto w Rkantor.com od 17 kwietnia 2019.
v. BOK – dedykowany do obsługi Klientów Organizatora kanał telefoniczny, którego adres email i numery telefonów dostępne są na stronie internetowej www.rkantor.com;
vi. Rejestracja Użytkownika - osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą – polega na: 

1.    podaniu imienia, nazwiska, obywatelstwa, kraju i adresu zamieszkania;
2.    podaniu numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;
3.    podanie numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość danej osoby fizycznej;
4.    podaniu adresu poczty elektronicznej stanowiącego Nazwę Użytkownika oraz numeru telefonu komórkowego;
5.    ustanowieniu Hasła i Hasła Telefonicznego spełniających wymogi przewidziane w Regulaminie;
6.    ustanowieniu unikalnego numeru identyfikacyjnego Użytkownika.


vii. Aktywacja konta w Rkantor.com – polega – w zależności od wybranej w procesie rejestracji opcji -na wysłaniu przelewu aktywacyjnego (tzw. penny payment) z konta bankowego użytkownika na konto Rkantor.com oraz dodaniu zdjęcia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość w panelu klienta.
vi. Promocja – promocja opisana w niniejszym Regulaminie, polegająca na tym, że:

§3 Warunki i zasady uczestnictwa w promocji


1. Promocja trwa od 17 kwietnia 2019 r., od godz. 12:00, do 17 października 2019 roku, do godz. 23:59.
2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest spełnienie łącznie przez Klienta poniższych warunków:
i. rejestracja w serwisie Rkantor.com od 17.04.2019 przez stronę https://pl.rkantor.com/1000-punktow
ii. aktywacja konta w Rkantor.com za pomocą przelewu aktywacyjnego oraz dodania zdjęcia dokumentu tożsamości.
3. Punkty promocyjne pojawią się na koncie klienta:

•    500 pkt od razu po aktywacji konta,
•    kolejne 500 pkt w ciągu 72 godzin od aktywacji konta w Rkantor.com (w dni robocze).

4. Przyznany rabat nie może jednak obniżać kursu par walutowych poniżej kursu zdefiniowanego jako ASK lub BID w zależności od strony transakcji prezentowanego przez serwis Reuters na w momencie zawierania transakcji.
5. Z promocji wyłączeni są członkowie organów statutowych Organizatora, jego pracownicy i współpracownicy (tj. osoby współpracujące z którymkolwiek z powyższych podmiotów na innej podstawie niż umowa o pracę) oraz osób prowadzących działalność gospodarczą oraz pracowników zatrudnionych w ww. kantorach oraz członków ich rodzin.
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie Organizatora, o ile Organizator ustanowi inaczej.
7. Biorący udział w promocji, użytkownik akceptuje niniejszy regulamin. 

§4 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte w regulaminie usług dostępnym na stronie organizatora pod adresem https://www.rkantor.com/info/1000-pkt-akywacja-konta/.
2. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
3. Organizator ma prawo do wydłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji.
4. Klient oświadcza, że w związku z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.), przyjmuje do wiadomości, że administratorem podanych  przez Klienta dobrowolnie we wniosku danych osobowych przez BNP Paribas Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000515965, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, mogą zostać udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
5. Klient został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie na warunkach określonych w ww. ustawie o ochronie danych osobowych.

 

Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>