Kantor internetowy »   Regulamin promocji „Zniżka 50% na spread przez tydzień”  
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BNP PARIBAS SOLUTIONS SP. Z O.O. Tabela opłat Rkantor.com Regulamin promocji "1000 pkt za aktywację konta" Regulamin promocji „Zniżka 50% na spread przez tydzień”
Zasady zawierania transakcji Prawa i obowiązki informacyjne Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Regulamin rozpatrywania zgłoszeń i reklamacji Standardy techniczne Regulamin programu punktowego Polityka edukacyjna oraz komunikacja z użytkownikami Wykaz instytucji wchodzących w skład grupy kapitałowej Banku BNP Paribas S.A. Regulamin Promocji Gwarancja Najlepszych Kursów Regulamin promocji „Zniżka 33% na spread”
Archiwum

Regulamin promocji „Zniżka 50% na spread przez tydzień”

§1 Organizator

Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „Zniżka 50% na spread przez tydzień dla nowych klientów ” zwanej dalej Promocją, która jest organizowana przez BNP Paribas Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000515965, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (zwana dalej: „Organizatorem”).
§2 Postanowienia ogólne

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

i. Transakcja Wymiany – zawarcie Umowy kupna lub sprzedaży waluty bazowej na walutę niebazową – pomiędzy Klientem a Organizatorem.
ii.„Rkantor.com” albo „Portal” – rozumie się serwis internetowy, którego administratorem jest Organizator, za pomocą którego świadczone są przez Organizatora Usługi na rzecz Użytkowników.
iii. Spread – to suma spreadu transakcyjnego prowizji od Transakcji i dodatkowych opłat wynikających z zawarcia transakcji wymiany walut w serwisie Rkantor.com.
iv. Klient - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestrowała się w Rkantor.com przez stronę: https://pl.rkantor.com/50-procent i aktywowała konto w Rkantor.com od 17 kwietnia 2019.
v. BOK – dedykowany do obsługi Klientów Organizatora kanał telefoniczny, którego adres email i numery telefonów dostępne są na stronie internetowej www.rkantor.com;
vi. Rejestracja Użytkownika - osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą – polega na: 
1.    podaniu imienia, nazwiska, obywatelstwa, kraju i adresu zamieszkania;
2.    podaniu numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;
3.    podanie numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość danej osoby fizycznej;
4.    podaniu adresu poczty elektronicznej stanowiącego Nazwę Użytkownika oraz numeru telefonu komórkowego;
5.    ustanowieniu Hasła i Hasła Telefonicznego spełniających wymogi przewidziane w Regulaminie;
6.    ustanowieniu unikalnego numeru identyfikacyjnego Użytkownika.

vii. Aktywacja konta w Rkantor.com – polega – w zależności od wybranej w procesie rejestracji opcji -na wysłaniu przelewu aktywacyjnego (tzw. penny payment) z konta bankowego użytkownika na konto Rkantor.com oraz dodaniu zdjęcia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość w panelu klienta.

vi. Promocja – promocja opisana w niniejszym Regulaminie, polegająca na tym, że:
 
§3 Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

1. Promocja trwa od 17 kwietnia 2019r., od godz. 8:00, do 23:59:59 17 października 2019.
2. 2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest spełnienie łącznie przez Klienta poniższych warunków:
i. rejestracja w serwisie Rkantor.com od 17.04.2019 przez stronę https://pl.rkantor.com/50-procent 
ii. aktywacja konta w Rkantor.com za pomocą przelewu aktywacyjnego oraz dodania zdjęcia dokumentu tożsamości.
3. Osoby, które prawidłowo zarejestrują się w serwisie Rkantor.com, w ciągu 72 godzin od aktywacji konta otrzymają zniżkę 50% na spread na wymianę następujących par walutowych: EURPLN, USDPLN, GBPPLN, CHFPLN. Zniżka będzie włączona w panelu klienta każdego z tych użytkowników przez tydzień od momentu jej przyznania.
4. Klient zostanie poinformowany o przyznaniu zniżki w wiadomości e-mail wysłanej z adresu Biura Obsługi Klienta Rkantor.com: bok@rkantor.com. Ta sama wiadomość będzie zawierała też termin ważności zniżki.
5. Promocja dotyczy tylko następujących par walutowych: EURPLN, USDPLN, GBPPLN, CHFPLN.
6. Przyznany rabat nie może jednak obniżać kursu par walutowych poniżej kursu zdefiniowanego jako ASK lub BID w zależności od strony transakcji prezentowanego przez serwis Reuters na w momencie zawierania transakcji.
7. Z promocji wyłączeni są członkowie organów statutowych Organizatora, jego pracownicy i współpracownicy (tj. osoby współpracujące z którymkolwiek z powyższych podmiotów na innej podstawie niż umowa o pracę) oraz osób prowadzących działalność gospodarczą oraz pracowników zatrudnionych w ww. kantorach oraz członków ich rodzin.
8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie Organizatora, o ile Organizator ustanowi inaczej.
9. Organizator może przyznać dodatkowe. Decyzja o przyznaniu takich rabatów, ich wysokość oraz ważność leży wyłącznie w gestii Organizatora.
 
§4 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte w regulaminie usług dostępnym na stronie organizatora pod
adresem https://www.rkantor.com/info/regulamin/.
2. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
3. Organizator ma prawo do wydłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji.
4. Klient oświadcza, że w związku z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.), przyjmuje do wiadomości, że administratorem podanych  przez Klienta dobrowolnie we wniosku danych osobowych przez BNP Paribas Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000515965, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, mogą zostać udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
5. Klient został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie na warunkach określonych w ww. ustawie o ochronie danych osobowych.
 
Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>