Kantor internetowy »   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  
Regulamin świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. Tabela opłat i prowizji Zasady zawierania transakcji Prawa i obowiązki informacyjne Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Regulamin rozpatrywania zgłoszeń i reklamacji Standardy techniczne Regulamin Promocyjnego Programu Punktowego oraz przyznawania Kodów Promocyjnych Polityka edukacyjna oraz komunikacja z użytkownikami Wykaz instytucji wchodzących w skład grupy kapitałowej Banku BNP Paribas S.A. Regulamin Promocji Gwarancja Najlepszych Kursów Regulamin promocji „Zniżka 33% na spread” Regulamin konkursu "Mecz Polska-Słowenia: typujemy wynik!" Współpraca oparta na API Regulamin konkursu "Prezent świąteczny z czasów PRL"
Archiwum

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, informuje Cię, że przetwarza Twoje dane osobowe.
 
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w niniejszym dokumencie.
 
Zachęcamy Cię do uważnego zapoznania się z jego treścią.
 
Z jakiego źródła posiadacie moje dane osobowe?
 
Twoje dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie.
 
Kto jest administratorem moich danych osobowych?
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest BNP Paribas Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000515965, NIP: 1070030544, REGON: 147328940 („Administrator”).
 
Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 
Administrator wyznaczył także inspektora ochrony danych osobowych.
 
Możesz się z nami skontaktować w sprawach ochrony Twoich danych osobowych i realizacji przysługujących Ci praw, w związku z ochroną tych danych, poprzez:

 
Formularz kontaktowy na stronie www pod adresem:
 
https://www.rkantor.com/kontakt/
 
Adres e-mail:
 
iodo@bnpparibas.pl
 
Telefon kontaktowy:
 
tel:+48 22 134 00 00
BNP Paribas Solutions Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa 
Polska
Pisemnie, na adres siedziby Administratora, wskazany powyżej.
 
 
Na jakiej podstawie oraz w jakim celu moje dane osobowe są przetwarzane?
 
 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą handlową, w celu zawarcia, realizacji i rozwiązania umowy dotyczącej świadczenia usług płatniczych przez Administratora, w charakterze krajowej instytucji płatniczej.
 
Szczegółowe zasady świadczenia przez nas usług płatniczych na podstawie zawartej umowy znajdziesz w następujących dokumentach:
 
 1. „Regulaminie świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions Sp. z o.o.”;
 2. Tabeli opłat Rkantor.com”;
 
dostępnych na naszej stronie internetowej pod adresem https://www.rkantor.com/info/regulamin/oraz w pozostałych regulacjach wewnętrznych Administratora zamieszczonych w wyżej wskazanej stronie internetowej.
 
 1. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w celu marketingu naszych własnych produktów i usług, polegającym na przekazywaniu, wyświetlaniu lub przesyłaniu przez nas do Ciebie informacji handlowych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących – wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej i dobrowolnie wyrażonej zgody.
 
Jeżeli nie wyraziłeś takiej zgody, wówczas Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.
 
 1. Ponadto, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe poprzez ich udostępnienie podmiotom powiązanym w ramach grupy kapitałowej z Administratorem, zgodnie z wykazem dostępnym pod adresem: https://www.rkantor.com/info/wykaz/, w celu marketingu produktów tych podmiotów, polegającym na przekazywaniu, wyświetlaniu lub przesyłaniu do Ciebie przez te podmioty informacji handlowych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących – wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej i dobrowolnie wyrażonej zgody.
 
Jeżeli nie wyraziłeś takiej zgody, wówczas Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.
 
Jakie kategorie moich danych osobowych są przetwarzane?
 
Jako Administrator, będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:
 
 1. imię i nazwisko;
 2. adres (miejscowość, ulica, kod pocztowy, kraj);
 3. PESEL (lub data urodzenia, jeżeli nie posiadasz numeru PESEL);
 4. numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego Twoją tożsamość;
 5. adres e-mail, numer telefonu komórkowego;
 6. identyfikatory w postaci indywidualnego numeru klienta nadanego przez Administratora, indywidualnego hasła i hasła telefonicznego oraz numeru rachunku bakowego, za pomocą których możliwe jest pośrednie zidentyfikowanie Twojej osoby.
 
 
Jednocześnie wskazujemy, że nie przetwarzamy szczególnych kategorii Twoich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 
Mianowicie nie przetwarzamy danych osobowych ujawniających Twoje pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz nie przetwarzamy Twoich danych genetycznych, danych biometrycznych, w celu jednoznacznego zidentyfikowania Twojej osoby, a także danych dotyczących Twojego zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
 
 
Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?
 
Jako Administrator, możemy przekazywać Twoje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
 
 1. podmiotom, które są upoważnione do otrzymywania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem organów publicznych, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 
 1. podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie Twoich danych osobowych w naszymi imieniu, do których należą: biura księgowe, spółki świadczące usługi teleinformatyczne, spółki świadczące usługi telekomunikacyjne, spółki świadczące usługi marketingowe;
 
 1. pracownikom Administratora, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych;
 
 1. podmiotom z grupy kapitałowej BNP Paribas S.A. (wykaz podmiotów dostępny pod adresem: https://www.rkantor.com/info/wykaz/.
 
Czy moje dane osobowe są przekazywanie do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?
 
Jako Administrator nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 
 
Jak długo moje dane osobowe są przechowywane?
 
Jako Administrator, przechowujemy Twoje dane osobowe pozyskane w celu zawarcia, realizacji i rozwiązania umowy – przez okres do końca terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń stron umowy, wynikających z takiej umowy.
 
Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas na podstawie Twojej zgody (w celach marketingowych, na zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie) – do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.
 
Jakie prawa mi przysługują, w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?
 
Poniżej znajdziesz listę praw, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
 
Aby zrealizować swoje niżej wymienione prawa
 
 
wyślij żądanie pod adres email:
 
iodo@bnpparibas.pl
 
zdzwoń pod numer telefonu kontaktowego:
 
tel:+48 22 134 00 00
 
udaj się do:
 
BNP Paribas Solutions Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa 
Polska
 
Mam prawo do: Co prawo to dla mnie oznacza:
dostępu do moich danych osobowych  
Możesz od nas zażądać szeregu informacji o tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym:
 
 • dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe;
 
 • jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy;
 
 • komu przekazujemy Twoje dane osobowe;
 
 • jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe, lub jakie są kryteria dla ustalania tego okresu;
 
 • z jakie źródła uzyskaliśmy Twoje dane osobowe (jeżeli nie byłeś to Ty);
 
 • czy przetwarzanie danych obejmuje automatyczne podejmowanie decyzji (tzw. profilowanie).
 
Zwracamy Twoją uwagę, że wyżej wymienione informacje znajdują swoje odzwierciedlenie w niniejszym dokumencie.
 
Możesz także zażądać od nas kopii swoich danych osobowych, jakie przetwarzamy. Może (ale nie musi) wiązać się to jednak z opłatami równymi kosztom obsługi Twojego żądania.
 
Jeżeli pobranie opłat będzie koniczne, niezwłocznie poinformujemy Cię to tym, przed realizacją żądania.
 
sprostowania moich danych osobowych  
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są niezgodne ze stanem faktycznym, możesz zwrócić się do nas o korektę. W przypadku chęci skorygowania danych, prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego zmiany.
 
Prosimy również o informowanie nas o zmianach Twoich danych, które dotychczas przetwarzamy, celem zapewnienia ich aktualności i rzetelności.
 
usunięcia moich danych osobowych oraz do bycia zapomnianym  
Przykładowo, jeżeli Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, dłużej niż to konieczne lub bez powodu, możesz poprosić nas o skasowanie tych informacji.
 
ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych  
Możesz zwrócić się do nas z prośbą o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie.
 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych  
Możesz wnieść do nas sprzeciw wobec przetwarzania Twoich
danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
 
Możesz również sprzeciwić się profilowaniu przez nas Twoich danych osobowych
 
Poza tym, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także wówczas, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.
 
W takim wypadku, prosimy o wskazanie Twojej szczególnej sytuacji, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem.
 
Na skutek wniesionego sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, za wyjątkiem sytuacji, kiedy wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 
przenoszenia moich danych osobowych  
Jesteś uprawniony do tego, by uzyskać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. na komputerze) Twoje dane osobowe, które nam dostarczyłaś.
 
W ramach tego uprawnienia możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 
wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych  
Jeżeli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w dowolnym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Pamiętaj jednak, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 
wniesienia skargi do organu nadzorczego  
Jako osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane, jesteś uprawniony do tego, aby złożyć w sprawie przetwarzania danych osobowych skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, realizującego zadania z zakresu ochrony danych osobowych.
 
 
Prosimy pamiętać, że powyższy opis dotyczący tego, co oznaczają poszczególne prawa, ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi pomocy lub opinii prawnej.
 
Czy muszę podawać moje dane osobowe?
 
Pozyskujemy Twoje dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do zawarcia z nami umowy dotyczącej świadczenia usług płatniczych, a także jej realizacji lub rozwiązania.
 
Wskazujemy, że w przypadku braku lub odmowy podania Twoich danych osobowych, jesteś narażona / -y na następujące konsekwencje – możemy odmówić zawarcia z Tobą lub wykonania umowy dotyczącej świadczenia usług płatniczych.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych, na zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach, pozostawianych przeze Ciebie (w tym w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, np. zapisywanych w plikach cookies) – Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tych celach.
 
Czy w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych dochodzi do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym do profilowania?
 
W procesie przetwarzania Twoich danych osobowych podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane, które o Tobie posiadamy, a które dotyczą: historii transakcji płatniczych; historii odwiedzin strony internetowej na stronie Administratora; danych behawioralnych użytkownika strony internetowej Administratora; lokalizacji.
 
Decyzje te są podejmowane w oparciu o zautomatyzowaną ocenę niektórych informacji o Tobie, w szczególności w oparciu o analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
 
Decyzje, które są podejmowane w sposób zautomatyzowany nie mają dla Ciebie żadnych skutków prawnych, a także nie wpływają istotnie na Twoją sytuację w inny, podobny sposób.
 
Ponadto, w procesie przetwarzania Twoich danych osobowych dokonujemy ich profilowania.
 
Profilowanie, którego dokonujemy, oznacza zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich oczekiwań i potrzeb, jako naszego klienta.
 
Profilowanie, którego dokonujemy, jest realizowane na zasadach polegających na tym, że w oparciu o: dane behawioralne; historie transakcji; lokalizacje; historie odwiedzin strony internetowej na stronie Administratora, dokonujemy dostosowania komunikacji reklamowej do Twoich oczekiwań i potrzeb, jako naszego klienta.
 
Profilowanie, opisane powyżej, ma dla Ciebie konsekwencje tego rodzaju, że w jego wyniku dochodzi do dopasowywania przez nas treści redakcyjnych i reklam do Twoich zainteresowań (jako naszego klienta i użytkownika strony internetowej Administratora). Poza tym, dzięki profilowaniu jesteśmy w stanie zapewniać bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, badać Twoją satysfakcję, jako naszego klienta, wspierać technicznie i merytorycznie proces przetwarzania danych osobowych (m.in. wykrywać boty, oszustwa i nadużycia) oraz dokonywać pomiarów.
 
Jeżeli nie zgadzasz się z powyższą oceną w przedmiotowym zakresie, dotyczącym zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, uprzejmie prosimy o kontakt, na powyżej wskazany adres kontaktowy Administratora lub Inspektora Ochrony Danych. W takim wypadku prosimy o podanie informacji, które Twoim zdaniem uzasadniają fakt, że nasza ocena nie jest trafna. Możliwe jest, że poprosimy Cię o takie informacje również po Twoim kontakcie z nami.
 
Informujemy, że powyżej opisane podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowanie odbywają się dla celów marketingowych, na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.
 
Jeżeli nie wyraziłaś / -eś przedmiotowej zgody lub zgoda została przez Ciebie cofnięta, Twoje dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu polegającemu na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>