Kantor internetowy »   Regulamin konkursu "Jaki kurs EUR/PLN w Sylwestra?"  
Regulamin świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. Tabela opłat i prowizji Zasady zawierania transakcji Prawa i obowiązki informacyjne Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Regulamin rozpatrywania zgłoszeń i reklamacji Standardy techniczne Regulamin Promocyjnego Programu Punktowego oraz przyznawania Kodów Promocyjnych Polityka edukacyjna oraz komunikacja z użytkownikami Wykaz instytucji wchodzących w skład grupy kapitałowej Banku BNP Paribas S.A. Regulamin Promocji Gwarancja Najlepszych Kursów Regulamin promocji „Zniżka 33% na spread” Regulamin konkursu "Mecz Polska-Słowenia: typujemy wynik!" Współpraca oparta na API Regulamin konkursu "Prezent świąteczny z czasów PRL"
Archiwum
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BNP PARIBAS SOLUTIONS SP. Z O.O. DO 5 MAJA 2019 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ RAIFFEISEN SOLUTIONS SP. Z O.O. Z DNIA 25.09.2017 Zasady zawierania transakcji z dnia 13.07.2017 Tabela opłat Rkantor.com z dn. 13.07.2017 Tabela opłat Rkantor.com obowiązująca do 5 maja 2019 Regulamin promocji "1000 pkt za aktywację konta" Regulamin promocji „Zniżka 50% na spread przez tydzień” Tabela opłat Rkantor.com z dnia 08.11.2016 Regulamin świadczenia usług serwisu Rkantor.com z dnia 08.11.2016 Regulamin świadczenia usług serwisu Rkantor.com z dnia 12.05.2016 Tabela opłat Rkantor.com z dnia 12.05.2016 Regulamin Rkantor.com dla zarejestrowanych przed 12.05.16 (ważny do 11.07.16) Tabela opłat Rkantor.com dla zarejestrowanych przed 12.05.16 (ważny do 11.07.16) Zasady zawierania transakcji do 5.09.2019 Zasady zawierania transakcji z 25.09.2017 Regulamin reklamacji z 2016 roku Standardy techniczne z 18.05.2016 Regulamin programu punktowego do 31.12.2018 Regulamin programu punktowego do 31.10.2017 Regulamin programu punktowego do 31.12.2017 Regulamin promocji „Black Friday – rabat 15% na spread” Regulamin promocji „Zniżka 32% na spread dla użytkowników Fly.pl” Regulamin promocji zniżka -32% na spread dla użytkowników Onet Podróże Regulamin promocji zniżka -33% na spread dla użytkowników InnPoland Regulamin promocji zniżka -32% na spread dla użytkowników portalu Mleczne Podróże Regulamin promocji "Zniżka 33% na spread dla użytkowników Antyweb.pl" Regulamin promocji „1000 pkt na wymianę bez spreadu dla użytkowników Jakoszczedzic.pl” Regulamin promocji „Jedno pytanie o przelewy, a możesz wygrać stylowego powerbanka!” Regulamin promocji „Zniżka do 50% na spread dla nowych klientów firmowych” Regulamin promocji "Wolność w biznesie. 0 zł za przelewy zagraniczne przez rok” REGULAMIN KONKURSU "MECZ POLSKA-SENEGAL: TYPUJEMY WYNIK!" NA PORTALU FACEBOOK REGULAMIN KONKURSU "MECZ POLSKA-KOLUMBIA: TYPUJEMY WYNIK!" NA PORTALU FACEBOOK Regulamin konkursu "Mecz Polska-Japonia: typujemy wynik!" w portalu Facebook Regulamin promocji "1500 pkt dla pierwszych 50 czytelników Business Insider" Regulamin konkursu "1500 pkt dla czytelników Business Insider" Regulamin konkursu "500 pkt dla czytelników bloga Poczty Polskiej" REGULAMIN PROMOCJI „Zniżka dla PRACOWNIKÓW Axel Springer: - 33% NA SPREAD PRZEZ 12 MIESIĘCY” Regulamin promocji "1000 pkt za aktywację konta" Regulamin konkursu "Oszczędności – gromadzisz czy wydajesz?" na portalu Facebook Regulamin rozpatrywania zgłoszeń i reklamacji z dn. 14.02.2019 Regulamin konkursu "Głosowanie ws. brexitu - wytypuj kurs funta!" Regulamin konkursu "Jaki kurs EUR/PLN w Sylwestra?"

Regulamin konkursu "Jaki kurs EUR/PLN w Sylwestra?"

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jaki kurs EUR/PLN w Sylwestra?", zwanego dalej „Konkursem”, jest BNP Paribas Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000515965.

2. Organizator przeprowadza Konkurs w ramach serwisu społecznościowego Facebook.com (dostępnego pod adresem http://www.facebook.com), zwanego dalej „Serwisem Facebook”, na stronie (fanpage) Rkantor.com pod adresem https://www.facebook.com/rkantorcom

3. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony ani administrowany przez Serwis Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu organizacji Konkursu, w tym w szczególności wydania nagród w Konkursie, jak również nie zbiera jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych, udostępnianych przez uczestników na potrzeby realizacji Konkursu. Wyłączną odpowiedzialność z powyższych tytułów względem uczestników ponosi Organizator.

4. Konkurs trwa od dnia 30.12.2019 r. od godz. 07:00 do dnia 31.12.19 r. do godz. 18:00. 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnicy Konkursu w dalszej części niniejszego Regulaminu zwani są „Uczestnikami”, a każdy z osobna „Uczestnikiem”.

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów statutowych Organizatora, jego pracownicy i współpracownicy (tj. osoby współpracujące z którymkolwiek z powyższych podmiotów na innej podstawie niż umowa o pracę).


3. Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika są: a) posiadanie funkcjonującego profilu w Serwisie Facebook, zgodnego z regulaminem i zasadami obowiązującymi w Serwisie Facebook (regulamin Serwisu Facebook dostępny jest na stronie https://www.facebook.com/policies/?ref=pf); b) akceptacja postanowień Regulaminu, poprzez akceptację Regulaminu Organizator rozumie wzięcie udziału w Konkursie poprzez wykonanie zadania konkursowego; c) wykonanie zadania konkursowego na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3. ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie zadania, o którym mowa w poście konkursowym:
“ Jaki kurs EUR/PLN w Sylwestra o godz. 23:59? Wytypuj kurs średni EUR/PLN w Rkantor.com 31 grudnia 2019 o godz. 23:59 i zgarnij 500 pkt za wymianę bez spreadu, czyli za darmo! Na Wasze odpowiedzi czekamy do 31 grudnia 2019, godz. 10:00 – wpisujcie je w komentarzach pod tym postem. Prosimy o podawanie kursów do czwartego miejsca po przecinku. Regulamin konkursu dostępny jest tutaj: https://www.rkantor.com/info/konkurs-kurs-EURPLN-sylwester/".

2. Niedopuszczalne jest: a) naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w Konkursie profili osób trzecich oraz profili niezgodnych z regulaminem i zasadami Serwisu Facebook, a także naruszanie praw autorskich osób trzecich; b) naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów regulaminu Serwisu Facebook lub niniejszego Regulaminu; c) podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.

3. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z regulaminem Serwisu Facebook lub niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do: pominięcia Uczestnika Konkursu w procesie rozdysponowania nagród; Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trybie określonym w § 6 Regulaminu.

§ 4. NAGRODY

1. Osoba, która w komentarzu pod postem konkursowym wytypuje kurs EUR/PLN z 31.12.2019 r., z godz. 23:59, najbliższy faktycznemu kursowi średniemu dla tej pary walutowej w Rkantor.com z podanej godziny, otrzyma 500 pkt promocyjnych na wymianę walut bez spreadu w Rkantor.com.

3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD

1. Nagroda zostanie przyznana Zwycięzcy w ciągu 15 dni roboczych od momentu publikacji informacji o wygranej w komentarzu pod postem konkursowym w portalu Facebook. Zwycięzca konkursu zostanie też poproszony o podanie loginu do serwisu Rkantor.com w celu przyznania nagrody.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zwycięzcy Konkursu, który podał Organizatorowi nieprawidłowe lub niepełne dane, w sposób uniemożliwiający dostarczenie nagrody. W przypadku zmiany danych, Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości stosownie do postanowień § 3 ust. 3 Regulaminu.

3. W przypadku niewysłania poprawnych danych przez Uczestnika konkursu, traci on prawo do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.

4. Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.

§ 6. REKLAMACJE

1. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć u Organizatora reklamację w związku z Konkursem.

2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora: BNP Paribas Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, z dopiskiem Konkurs " Jaki kurs EUR/PLN w Sylwestra?" z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który zostanie przesłana odpowiedź.

3. Reklamację rozpatruje Komisja Reklamacyjna w składzie trzech osób wskazanych przez Organizatora.

4. Reklamację można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 3 dni od dnia zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).

5. Komisja Reklamacyjna rozpatruje reklamację w ciągu 10 dni roboczych od daty jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu, który złożył reklamację, listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika Konkursu niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna i wiążąca.

6. Reklamacje spóźnione lub niezgodne ze wskazaniami Regulaminu nie będą rozpatrywane.

§ 7. KONTAKT Z ORGANIZATOREM

1. Kontakt z Organizatorem możliwy jest w formie pisemnej: BNP Paribas Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa.

§ 8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiących imię i nazwisko, adres (miejscowość, ulica, kod pocztowy, kraj), adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego, przez BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78 (00-844 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000515965, NIP: 1070030544, REGON: 147328940 („Administrator”), w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, wydania nagród oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego. .

2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika, w tym uzyskanie prawa do nagrody.

3. Uczestnikowi przysługuje szereg praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), w tym prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych i ich poprawiania.

4. Uczestnik podając dane osobowe na potrzeby Konkursu oświadcza, iż dane te stanowią jego danego osobowe i są zgodne ze stanem faktycznym.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci internet, funkcjonowanie Serwisu Facebook, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci internet.

3. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie (fanpage) Rkantor.com, o której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu.

4. Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), a dla jego organizacji nie jest konieczne uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia.

5. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.

6. Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 
Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>