Kantor internetowy »   Regulamin konkursu "Prezent świąteczny z czasów PRL"  
Regulamin świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. Tabela opłat i prowizji Zasady zawierania transakcji Prawa i obowiązki informacyjne Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Regulamin rozpatrywania zgłoszeń i reklamacji Standardy techniczne Regulamin Promocyjnego Programu Punktowego oraz przyznawania Kodów Promocyjnych Polityka edukacyjna oraz komunikacja z użytkownikami Wykaz instytucji wchodzących w skład grupy kapitałowej Banku BNP Paribas S.A. Regulamin Promocji Gwarancja Najlepszych Kursów Regulamin promocji „Zniżka 33% na spread” Regulamin konkursu "Mecz Polska-Słowenia: typujemy wynik!" Współpraca oparta na API Regulamin konkursu "Prezent świąteczny z czasów PRL"
Archiwum

Regulamin konkursu "Prezent świąteczny z czasów PRL"

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Prezent świąteczny z czasów PRL", zwanego dalej „Konkursem”, jest BNP Paribas Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000515965.

2. Organizator przeprowadza Konkurs w ramach serwisu społecznościowego Facebook.com (dostępnego pod adresem http://www.facebook.com), zwanego dalej „Serwisem Facebook”, na stronie (fanpage) Rkantor.com pod adresem https://www.facebook.com/rkantorcom

3. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony ani administrowany przez Serwis Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu organizacji Konkursu, w tym w szczególności wydania nagród w Konkursie, jak również nie zbiera jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych, udostępnianych przez uczestników na potrzeby realizacji Konkursu. Wyłączną odpowiedzialność z powyższych tytułów względem uczestników ponosi Organizator.

4. Konkurs trwa od dnia 23.12.2019 r. od godz. 07:49 do dnia 27.12.2019 r. do godz. 19:00. 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnicy Konkursu w dalszej części niniejszego Regulaminu zwani są „Uczestnikami”, a każdy z osobna „Uczestnikiem”.

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów statutowych Organizatora, jego pracownicy i współpracownicy (tj. osoby współpracujące z którymkolwiek z powyższych podmiotów na innej podstawie niż umowa o pracę).

3. Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika są: a) posiadanie funkcjonującego profilu w Serwisie Facebook, zgodnego z regulaminem i zasadami obowiązującymi w Serwisie Facebook (regulamin Serwisu Facebook dostępny jest na stronie https://www.facebook.com/policies/?ref=pf); b) akceptacja postanowień Regulaminu, poprzez akceptację Regulaminu Organizator rozumie wzięcie udziału w Konkursie poprzez wykonanie zadania konkursowego; c) wykonanie zadania konkursowego na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3. ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie zadania, o którym mowa w poście konkursowym:
“Pamiętacie, jakie prezenty dostawaliście na święta w czasach PRL? W paczkach od bliskich z zagranicy przychodził pomarańczowy ser żółty, szynka w metalowej puszcze, pomarańcze, czasem waluta – to tylko niektóre wspomnienia członków naszego zespołu – ciekawi jesteśmy Waszych! Każdą odpowiedź nagrodzimy 100 pkt na wymianę bez spreadu, a za najciekawszą przyznamy 1000 pkt! Regulamin konkursu dostępny jest tutaj: https://www.rkantor.com/info/konkurs-prezent-swiateczny-PRL/ Do dzieła!"

2. Niedopuszczalne jest: a) naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w Konkursie profili osób trzecich oraz profili niezgodnych z regulaminem i zasadami Serwisu Facebook, a także naruszanie praw autorskich osób trzecich; b) naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów regulaminu Serwisu Facebook lub niniejszego Regulaminu; c) podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.

3. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z regulaminem Serwisu Facebook lub niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do: pominięcia Uczestnika Konkursu w procesie rozdysponowania nagród; Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trybie określonym w § 6 Regulaminu.

§ 4. NAGRODY

1. Za każdy komentarz z odpowiedzią na pytanie w konkursie "Prezent świąteczny z czasów PRL" uczestnik otrzymuje 100 pkt promocyjnych na wymianę walut bez spreadu w Rkantor.com.

2. Osoba, której odpowiedź zostanie uznana przez trzyosobową komisję konkursową za najciekawszą, otrzymuje 1000 pkt promocyjnych na wymianę walut bez spreadu w Rkantor.com.

3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD

1. Nagrody zostaną przyznane każdemu z uczestników w ciągu 15 dni roboczych od momentu wysłania podania informacji o wygranej w konkursie w komentarzu pod postem konkursowym w portalu Facebook. Zwycięzcy konkursu zostaną też poproszeni o podanie loginu do serwisu Rkantor.com w celu przyznania nagrody.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody uczestnikom tym konkursu, którzy podali Organizatorowi nieprawidłowe lub niepełne dane, w sposób uniemożliwiający dostarczenie nagrody. W przypadku zmiany danych, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości stosownie do postanowień § 3 ust. 3 Regulaminu.

3. W przypadku niewysłania poprawnych danych przez Uczestników konkursu, tracą oni prawo do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.

4. Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.

§ 6. REKLAMACJE

1. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć u Organizatora reklamację w związku z Konkursem.

2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora: BNP Paribas Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, z dopiskiem Konkurs " Prezent świąteczny z czasów PRL" z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który zostanie przesłana odpowiedź.

3. Reklamację rozpatruje Komisja Reklamacyjna w składzie trzech osób wskazanych przez Organizatora.

4. Reklamację można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 3 dni od dnia zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).

5. Komisja Reklamacyjna rozpatruje reklamację w ciągu 10 dni roboczych od daty jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu, który złożył reklamację, listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika Konkursu niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna i wiążąca.

6. Reklamacje spóźnione lub niezgodne ze wskazaniami Regulaminu nie będą rozpatrywane.

§ 7. KONTAKT Z ORGANIZATOREM

1. Kontakt z Organizatorem możliwy jest w formie pisemnej: BNP Paribas Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa.

§ 8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiących imię i nazwisko, adres (miejscowość, ulica, kod pocztowy, kraj), adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego, przez BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78 (00-844 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000515965, NIP: 1070030544, REGON: 147328940 („Administrator”), w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, wydania nagród oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego. .

2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika, w tym uzyskanie prawa do nagrody.

3. Uczestnikowi przysługuje szereg praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), w tym prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych i ich poprawiania.

4. Uczestnik podając dane osobowe na potrzeby Konkursu oświadcza, iż dane te stanowią jego danego osobowe i są zgodne ze stanem faktycznym.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci internet, funkcjonowanie Serwisu Facebook, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci internet.

3. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie (fanpage) Rkantor.com, o której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu.

4. Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), a dla jego organizacji nie jest konieczne uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia.

5. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.

6. Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 
Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>