Kantor internetowy »   Polityka edukacyjna oraz komunikacja z użytkownikami  
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BNP PARIBAS SOLUTIONS SP. Z O.O. Tabela opłat Rkantor.com Zasady zawierania transakcji Prawa i obowiązki informacyjne Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Regulamin rozpatrywania zgłoszeń i reklamacji Standardy techniczne Regulamin programu punktowego Polityka edukacyjna oraz komunikacja z użytkownikami
Wykaz instytucji wchodzących w skład grupy kapitałowej BGŻ BNP Paribas S.A. Regulamin Promocji Gwarancja Najlepszych Kursów Regulamin promocji „Zniżka 33% na spread” Regulamin promocji „1000 pkt na wymianę bez spreadu dla użytkowników Jakoszczedzic.pl” REGULAMIN KONKURSU "MECZ POLSKA-KOLUMBIA: TYPUJEMY WYNIK!" NA PORTALU FACEBOOK Regulamin konkursu "Mecz Polska-Japonia: typujemy wynik!" w portalu Facebook Regulamin promocji "1500 pkt dla pierwszych 50 czytelników Business Insider" Regulamin konkursu "1500 pkt dla czytelników Business Insider" Regulamin konkursu "500 pkt dla czytelników bloga Poczty Polskiej" REGULAMIN PROMOCJI „Zniżka dla PRACOWNIKÓW Axel Springer: - 33% NA SPREAD PRZEZ 12 MIESIĘCY” Regulamin promocji "1000 pkt za aktywację konta" Regulamin konkursu "Oszczędności – gromadzisz czy wydajesz?" na portalu Facebook Regulamin rozpatrywania zgłoszeń i reklamacji z dn. 14.02.2019 Regulamin konkursu "Głosowanie ws. brexitu - wytypuj kurs funta!"
Archiwum

Polityka edukacyjna oraz komunikacja z użytkownikami

Załącznik nr 1
do Uchwały UZ/23/2016
 
 
POLITYKA EDUKACYJNA ORAZ KOMUNIKACJA Z UŻYTKOWNIKAMI
W BNP PARIBAS SOLUTIONS SP. Z O.O.

 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1

 1. Niniejsza Polityka edukacyjna oraz komunikacji z użytkownikami w BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. (dalej jako: „Polityka”) stanowi procedurę odrębną od Regulaminu świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000515965, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 2. Celem kompleksowej realizacji postanowień Regulaminu świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. (dalej jako: „Regulamin”) poprzez wdrożenie wymogów wydanej przez KNF Rekomendacji dotyczącej bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w Internecie przez banki, krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe (dalej jako: „Rekomendacja”) w zakresie świadomości i edukowania Użytkowników oraz komunikacji z nimi, w BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. została opracowana i wdrożona niniejsza Polityka.
 3. Wszelkie sformułowania pisane wielką literą, niezdefiniowane inaczej w Polityce, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
 
Rozdział II
Edukowanie Użytkowników i komunikacja z nimi
 
§ 2
 
 1. Dostawca zapewnia funkcjonowanie bezpiecznych kanałów na potrzeby bieżącej komunikacji z Użytkownikami w zakresie poprawnego i bezpiecznego korzystania z Usług.
 2. Użytkownicy mogą komunikować się z Dostawcą w sposób bezpieczny z wykorzystaniem Konta lub z wykorzystaniem innych środków, na zasadach przewiedzianych w Regulaminie, w tym za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu po uprzedniej autentykacji za pomocą Hasła Telefonicznego.
 
§ 3
 
 1. Przesyłanie przez Użytkowników do Dostawcy wiadomości z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji niż przewidziane w Regulaminie lub przesyłanie wiadomości z naruszeniem zasad określonych przez Regulamin może nie być bezpieczne i prowadzić do ujawnienia przekazywanych informacji osobom niepowołanym.
 2. Użytkownicy, w związku ze świadczonymi na ich rzecz Usługami, nie powinni odpowiadać na wiadomości przekazywane do nich w sposób, który nie został przewidziany w Regulaminie, w szczególności, jeżeli wiadomości są przekazywane przez osobę trzecią, rzekomo działającą w imieniu Dostawcy.
 3. O wszelkich przypadkach otrzymywania wiadomości, o których mowa w ust. 2 Użytkownicy są obowiązani powiadomić Dostawcę w trybie właściwym dla składania reklamacji, przewidzianym w Regulaminie.
 4. Powiadomienie powinno zawierać co najmniej opis podejrzanych lub oszukańczych zdarzeń i innych nietypowych sytuacji, w tym posiadających postać prób wyłudzenia informacji, celem uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych Użytkownika, takich, jak Nazwa Użytkownika i Hasło, Hasło Telefoniczne, numer telefonu lub innych danych podawanych Dostawcy w procesie rejestracji (ataki socjotechniczne).
 5. Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 4, Dostawca rozpatruje jego treść w sposób przewidziany dla reklamacji. O podjętych czynnościach informuje się Użytkownika w trybie właściwym dla udzielania odpowiedzi na reklamację.
 
§ 4
 
 1. W przypadku pozyskania przez Dostawcę informacji na temat zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych wykorzystywanych w związku ze świadczeniem Usług na rzecz Użytkowników (np. ataki hackerskie i socjotechniczne, aktywności typu phishing), Dostawca powiadamia o tym Użytkowników z wykorzystaniem Konta, w formie ostrzeżenia.
 2. W trybie przewidzianym w ust. 1 Dostawca informuje Użytkowników o aktualizacjach procedur bezpieczeństwa dotyczących Usług.
 
§ 5
 
 1. Z uwzględnieniem posiadanych zasobów oraz możliwości technicznych, Dostawca zapewnia Użytkownikom wsparcie w zakresie wszelkich zapytań, skarg, wniosków oraz powiadomień o nietypowych sytuacjach i incydentach w zakresie płatności internetowych i związanych z nimi Usług.
 2. Wsparcie może być realizowane w trybie kontaktu z Dostawcą za pomocą środków przewidzianych dla trybu składnia reklamacji, określonego w Regulaminie.
 
§ 6
 
Z wykorzystaniem Konta oraz strony internetowej Dostawcy, Dostawca prowadzi programy edukowania i uświadamiania Użytkowników, mające na celu zapewnienie, aby Użytkownicy rozumieli co najmniej potrzebę:
 1. ochrony haseł, tokenów, danych osobowych i innych poufnych danych przed dostępem osób nieuprawnionych, w celu ograniczenia nieakceptowalnego ryzyka naruszenia zasady nieujawniania spersonalizowanych danych do logowania;
 2. właściwego zarządzania bezpieczeństwem urządzeń osobistych (np. komputerów) poprzez instalowanie i aktualizowanie komponentów bezpieczeństwa (programów antywirusowych, zapór sieciowych, poprawek bezpieczeństwa);
 3. analizowania poważnych zagrożeń i ryzyk związanych z pobieraniem oprogramowania z Internetu w przypadku, gdy Użytkownicy nie mogą być pewni, że oprogramowanie to jest autentyczne i nie było przedmiotem manipulacji;
 4. bezpiecznego korzystania ze strony internetowej Dostawcy.
 
Rozdział III
Ustalanie limitów i rezygnacja z Usług
 
§ 7
 
 1. Przed rozpoczęciem świadczenia Usług, Dostawca, w sposób określony w Regulaminie, ustala limity mające zastosowanie do świadczonych Usług, w tym limity dotyczące kwot pojedynczej wypłaty oraz dzienne limity wypłat.
 2. O ustanowionych limitach Dostawca informuje Użytkowników w sposób przewidziany w Regulaminie.
 3. Dostawca umożliwia Użytkownikom rezygnację z Usług na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
 
Rozdział IV
Dostęp do informacji o statusie Zlecenia i wykonania Transakcji
 
§ 8
 
Dostawca, z pośrednictwem serwisu Rkantor.com, umożliwia Użytkownikom bezpośrednią weryfikację statusu Zlecenia i wykonania Transakcji oraz salda rachunku płatniczego Użytkownika w dowolnym momencie, po skutecznym zalogowaniu do serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, z wyłączeniem wyjątkowych przypadków niedostępności serwisu Rkantor.com w związku z procesami technicznymi lub poważnymi incydentami, w bezpiecznym i zaufanym środowisku informatycznym.
 
Rozdział V
Postanowienia końcowe
 
§ 9
 
Polityka została uchwalona przez Zarząd Dostawcy w dniu 8 listopada 2016 r. i jest udostępniana Użytkownikom na stronie internetowej Dostawcy pod adresem  https://www.rkantor.com.
 
Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>