Kantor internetowy »   Polityka edukacyjna oraz komunikacja z użytkownikami  
Regulamin świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. Tabela opłat i prowizji Zasady zawierania transakcji Prawa i obowiązki informacyjne Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Regulamin rozpatrywania zgłoszeń i reklamacji Standardy techniczne Regulamin Promocyjnego Programu Punktowego oraz przyznawania Kodów Promocyjnych Polityka edukacyjna oraz komunikacja z użytkownikami
Wykaz instytucji wchodzących w skład grupy kapitałowej Banku BNP Paribas S.A. Regulamin Promocji Gwarancja Najlepszych Kursów Regulamin promocji „Zniżka 33% na spread” Regulamin konkursu "Mecz Polska-Słowenia: typujemy wynik!" Współpraca oparta na API Regulamin konkursu "Prezent świąteczny z czasów PRL"
Archiwum

Polityka edukacyjna oraz komunikacja z użytkownikami

Załącznik nr 1
do Uchwały UZ/23/2016
 
 
POLITYKA EDUKACYJNA ORAZ KOMUNIKACJA Z UŻYTKOWNIKAMI
W BNP PARIBAS SOLUTIONS SP. Z O.O.

 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1

 1. Niniejsza Polityka edukacyjna oraz komunikacji z użytkownikami w BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. (dalej jako: „Polityka”) stanowi procedurę odrębną od Regulaminu świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000515965, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 2. Celem kompleksowej realizacji postanowień Regulaminu świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. (dalej jako: „Regulamin”) poprzez wdrożenie wymogów wydanej przez KNF Rekomendacji dotyczącej bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w Internecie przez banki, krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe (dalej jako: „Rekomendacja”) w zakresie świadomości i edukowania Użytkowników oraz komunikacji z nimi, w BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. została opracowana i wdrożona niniejsza Polityka.
 3. Wszelkie sformułowania pisane wielką literą, niezdefiniowane inaczej w Polityce, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
 
Rozdział II
Edukowanie Użytkowników i komunikacja z nimi
 
§ 2
 
 1. Dostawca zapewnia funkcjonowanie bezpiecznych kanałów na potrzeby bieżącej komunikacji z Użytkownikami w zakresie poprawnego i bezpiecznego korzystania z Usług.
 2. Użytkownicy mogą komunikować się z Dostawcą w sposób bezpieczny z wykorzystaniem Konta lub z wykorzystaniem innych środków, na zasadach przewiedzianych w Regulaminie, w tym za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu po uprzedniej autentykacji za pomocą Hasła Telefonicznego.
 
§ 3
 
 1. Przesyłanie przez Użytkowników do Dostawcy wiadomości z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji niż przewidziane w Regulaminie lub przesyłanie wiadomości z naruszeniem zasad określonych przez Regulamin może nie być bezpieczne i prowadzić do ujawnienia przekazywanych informacji osobom niepowołanym.
 2. Użytkownicy, w związku ze świadczonymi na ich rzecz Usługami, nie powinni odpowiadać na wiadomości przekazywane do nich w sposób, który nie został przewidziany w Regulaminie, w szczególności, jeżeli wiadomości są przekazywane przez osobę trzecią, rzekomo działającą w imieniu Dostawcy.
 3. O wszelkich przypadkach otrzymywania wiadomości, o których mowa w ust. 2 Użytkownicy są obowiązani powiadomić Dostawcę w trybie właściwym dla składania reklamacji, przewidzianym w Regulaminie.
 4. Powiadomienie powinno zawierać co najmniej opis podejrzanych lub oszukańczych zdarzeń i innych nietypowych sytuacji, w tym posiadających postać prób wyłudzenia informacji, celem uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych Użytkownika, takich, jak Nazwa Użytkownika i Hasło, Hasło Telefoniczne, numer telefonu lub innych danych podawanych Dostawcy w procesie rejestracji (ataki socjotechniczne).
 5. Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 4, Dostawca rozpatruje jego treść w sposób przewidziany dla reklamacji. O podjętych czynnościach informuje się Użytkownika w trybie właściwym dla udzielania odpowiedzi na reklamację.
 
§ 4
 
 1. W przypadku pozyskania przez Dostawcę informacji na temat zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych wykorzystywanych w związku ze świadczeniem Usług na rzecz Użytkowników (np. ataki hackerskie i socjotechniczne, aktywności typu phishing), Dostawca powiadamia o tym Użytkowników z wykorzystaniem Konta, w formie ostrzeżenia.
 2. W trybie przewidzianym w ust. 1 Dostawca informuje Użytkowników o aktualizacjach procedur bezpieczeństwa dotyczących Usług.
 
§ 5
 
 1. Z uwzględnieniem posiadanych zasobów oraz możliwości technicznych, Dostawca zapewnia Użytkownikom wsparcie w zakresie wszelkich zapytań, skarg, wniosków oraz powiadomień o nietypowych sytuacjach i incydentach w zakresie płatności internetowych i związanych z nimi Usług.
 2. Wsparcie może być realizowane w trybie kontaktu z Dostawcą za pomocą środków przewidzianych dla trybu składnia reklamacji, określonego w Regulaminie.
 
§ 6
 
Z wykorzystaniem Konta oraz strony internetowej Dostawcy, Dostawca prowadzi programy edukowania i uświadamiania Użytkowników, mające na celu zapewnienie, aby Użytkownicy rozumieli co najmniej potrzebę:
 1. ochrony haseł, tokenów, danych osobowych i innych poufnych danych przed dostępem osób nieuprawnionych, w celu ograniczenia nieakceptowalnego ryzyka naruszenia zasady nieujawniania spersonalizowanych danych do logowania;
 2. właściwego zarządzania bezpieczeństwem urządzeń osobistych (np. komputerów) poprzez instalowanie i aktualizowanie komponentów bezpieczeństwa (programów antywirusowych, zapór sieciowych, poprawek bezpieczeństwa);
 3. analizowania poważnych zagrożeń i ryzyk związanych z pobieraniem oprogramowania z Internetu w przypadku, gdy Użytkownicy nie mogą być pewni, że oprogramowanie to jest autentyczne i nie było przedmiotem manipulacji;
 4. bezpiecznego korzystania ze strony internetowej Dostawcy.
 
Rozdział III
Ustalanie limitów i rezygnacja z Usług
 
§ 7
 
 1. Przed rozpoczęciem świadczenia Usług, Dostawca, w sposób określony w Regulaminie, ustala limity mające zastosowanie do świadczonych Usług, w tym limity dotyczące kwot pojedynczej wypłaty oraz dzienne limity wypłat.
 2. O ustanowionych limitach Dostawca informuje Użytkowników w sposób przewidziany w Regulaminie.
 3. Dostawca umożliwia Użytkownikom rezygnację z Usług na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
 
Rozdział IV
Dostęp do informacji o statusie Zlecenia i wykonania Transakcji
 
§ 8
 
Dostawca, z pośrednictwem serwisu Rkantor.com, umożliwia Użytkownikom bezpośrednią weryfikację statusu Zlecenia i wykonania Transakcji oraz salda rachunku płatniczego Użytkownika w dowolnym momencie, po skutecznym zalogowaniu do serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, z wyłączeniem wyjątkowych przypadków niedostępności serwisu Rkantor.com w związku z procesami technicznymi lub poważnymi incydentami, w bezpiecznym i zaufanym środowisku informatycznym.
 
Rozdział V
Postanowienia końcowe
 
§ 9
 
Polityka została uchwalona przez Zarząd Dostawcy w dniu 8 listopada 2016 r. i jest udostępniana Użytkownikom na stronie internetowej Dostawcy pod adresem  https://www.rkantor.com.
 
Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>