Kantor internetowy »   Prawa i obowiązki informacyjne  
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BNP PARIBAS SOLUTIONS SP. Z O.O. Tabela opłat Rkantor.com Zasady zawierania transakcji Prawa i obowiązki informacyjne Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Regulamin rozpatrywania zgłoszeń i reklamacji Standardy techniczne Regulamin programu punktowego Polityka edukacyjna oraz komunikacja z użytkownikami Wykaz instytucji wchodzących w skład grupy kapitałowej BGŻ BNP Paribas S.A. Regulamin Promocji Gwarancja Najlepszych Kursów Regulamin promocji „Zniżka 33% na spread” Regulamin promocji „1000 pkt na wymianę bez spreadu dla użytkowników Jakoszczedzic.pl” REGULAMIN KONKURSU "MECZ POLSKA-KOLUMBIA: TYPUJEMY WYNIK!" NA PORTALU FACEBOOK Regulamin konkursu "Mecz Polska-Japonia: typujemy wynik!" w portalu Facebook Regulamin promocji "1500 pkt dla pierwszych 50 czytelników Business Insider" Regulamin konkursu "1500 pkt dla czytelników Business Insider" Regulamin konkursu "500 pkt dla czytelników bloga Poczty Polskiej" REGULAMIN PROMOCJI „Zniżka dla PRACOWNIKÓW Axel Springer: - 33% NA SPREAD PRZEZ 12 MIESIĘCY” Regulamin promocji "1000 pkt za aktywację konta" Regulamin konkursu "Oszczędności – gromadzisz czy wydajesz?" na portalu Facebook Regulamin rozpatrywania zgłoszeń i reklamacji z dn. 14.02.2019 Regulamin konkursu "Głosowanie ws. brexitu - wytypuj kurs funta!"
Archiwum

Prawa i obowiązki informacyjne

PRAWA I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
 
1.    Niniejsze Prawa i obowiązki informacyjne związane z Umową (dalej jako: „Prawa i obowiązki”) stanowią procedurę odrębną od Regulaminu świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000515965, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
2.    Wszelkie sformułowania pisane wielką literą, niezdefiniowane inaczej w Prawach i obowiązkach, mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions Sp. z o.o.

Rozdział II

Charakter Umowy

§ 2
 
1.    Umowa, o której mowa w Regulaminie, stanowi umowę ramową określoną w art. 2 pkt 31) Ustawy.
2.    Zawarcie Umowy następuje w sposób przewidziany w Regulaminie.
3.    Umowa dotyczy świadczenia Usług przez Dostawcę na rzecz Użytkownika, w tym składania Zleceń przez Użytkownika oraz realizacji Transakcji przez Dostawcę.
4.    Umowa wiąże Dostawcę i Użytkownika od chwili złożenia pierwszego Zlecenia przez danego Użytkownika do momentu jej rozwiązania lub odstąpienia, w sposób określony w Regulaminie lub obowiązujących przepisach prawa, niezależenie do tego, czy po pierwszym Zleceniu Użytkownik składał kolejne Zlecenia, na podstawie których Dostawca realizował Transakcje.
5.    Na treść Umowy składają się prawa i obowiązku Dostawcy i Użytkownika dotyczące świadczenia Usług, w tym składania Zleceń i realizowania Transakcji, określone w Regulaminie. Dostawca i Użytkownik mogą określić dodatkowe postanowienia Umowy, z zastrzeżeniem, że nie będą one naruszały Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Ustawy.
6.    O uzgodnionych dodatkowych postanowieniach Umowy Dostawca informuje Użytkownika za pomocą systemu R-Kantor. Dostawca i Użytkownik mogą określić inny sposób informowania o treści dodatkowych postanowień Umowy, w tym poprzez sporządzenie i podpisanie dokumentu obejmującego tego rodzaju dodatkowe postanowienia, w formie papierowej. 
 
Rozdział III

Obowiązki informacyjne przed zawarciem Umowy


§ 3

1.    Przed zawarciem Umowy Dostawca realizuje obowiązki informacyjne przewidziane Ustawą za pomocą R-Kantoru, poprzez ich przedstawienie w formie nieedytowalnego pliku, udostępnionego do pobrania, przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności w niezmienionej postaci.
2.    Przed zapoznaniem się z informacjami, o których mowa w ust. 1 powyżej, Użytkownik, który ukończył proces rejestracji w R-Kantorze, wyraża zgodę na ich przekazywanie za pomocą jednego z następujących środków:
1)    R-Kantoru, w sposób określony w ust. 1 powyżej. W takim wypadku Użytkownik zostaje natychmiast przekierowany do zakładki w R-Kantorze, na której udostępniany jest plik, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Otwarcie lub pobranie pliku jest traktowane na równi z zapoznaniem się z jego treścią, o czym Użytkownik jest informowany za pomocą R-Kantoru; 
2)    na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wskazany w procesie rejestracji. W takim wypadku do Użytkownika niezwłocznie przekazywana jest bezzwrotna wiadomość e-mail z załączonym plikiem, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Odebranie wiadomości przez Użytkownika jest traktowane na równi z zapoznaniem się z treścią jej załącznika, o czym Użytkownik jest informowany w treści wiadomości;
3)    pocztą tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres zamieszkania (siedziby) wskazany w procesie rejestracji. W takim wypadku do Użytkownika przekazywany jest w terminie 3 Dni Roboczych list polecony, którego załącznik stanowi wydruk pliku, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Data potwierdzenia odbioru listu poleconego jest traktowana na równi z zapoznaniem się z treścią jego załącznika, o czym Użytkownik jest informowany w treści listu.
3.    Brak zapoznania się przez Użytkownika z informacjami, o których mowa w ust. 1 powyżej, uniemożliwia zawarcie Umowy, a tym samym świadczenia Usług przez Dostawcę na rzecz danego Użytkownika.

Rozdział IV

Obowiązki informacyjne po zawarciu Umowy

§ 4
 
1.    W okresie obowiązywania Umowy Dostawca udostępnia Użytkownikowi postanowienia Regulaminu i Umowy, o których mowa w § 2 ust. 5 powyżej, a także informacje określone w art. 3 ust. 1 powyżej za pośrednictwem R-Kantoru. Na wniosek i za pisemną zgodą Użytkownika, złożonych za pośrednictwem R-Kantoru, powyższe postanowienia i informacje mogą być udostępniane Użytkownikowi pocztą elektroniczną lub postaci papierowej.
2.    W okresie obowiązywania Umowy Dostawca udostępnia Użytkownikowi informacje dotyczące Rachunku płatniczego oraz Transakcji zrealizowanych na podstawie złożonych przez Użytkownika Zleceń za pośrednictwem R-Kantoru. Na wniosek i za pisemną zgodą Użytkownika złożonych za pośrednictwem R-Kantoru powyższe informacje mogą być udostępniane Użytkownikowi pocztą elektroniczną lub w postaci papierowej.

Rozdział V

Zmiany postanowień Umowy oraz przekazywanych informacji

§ 5
 
1.    Jeżeli Dostawca i Użytkownik określili dodatkowe postanowienia Umowy, o których mowa w § 2 ust. 5 powyżej, Dostawca informuje o proponowanych zmianach tego rodzaju postanowień nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie.
2.    Informując o zmianach, o których mowa w ust. 1, Dostawca wskazuje, że jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Użytkownik nie zgłosi Dostawcy sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Użytkownik wyraził na nie zgodę. W przypadku gdy Użytkownik zgłosi sprzeciw, ale nie dokonał wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.    Użytkownik ma prawo przed datą proponowanego wejścia w życie zmian dodatkowych postanowień Umowy wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. 
4.    Informacje o zmianach dodatkowych postanowień Umowy Dostawca przekazuje Użytkownikowi w sposób, o którym mowa w § 3 powyżej.
5.    Do przekazywania zmian informacji określonych w § 3 ust. 1 powyżej postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie.
6.    Do przekazywania informacji o zmianach stóp procentowych lub kursów walut zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy.

Rozdział VI

Informacje przekazywane w związku z realizowaną Transakcją

§ 6
 
1.    W przypadku Transakcji dokonywanej na podstawie Umowy Dostawca przed jej wykonaniem, za pomocą R-Kantoru udostępnia Użytkownikowi informacje dotyczące maksymalnego terminu jej wykonania oraz opłat i prowizji należnych od Użytkownika wraz z wyszczególnionymi kwotami.
2.    Po obciążeniu Rachunku płatniczego Użytkownika kwotą Transakcji Dostawca, za pomocą R-Kantoru, niezwłocznie udostępnia Użytkownikowi informacje:
1)    umożliwiające zidentyfikowanie Transakcji i Odbiorcy;
2)    o kwocie Transakcji płatniczej w walucie, w której obciążono Rachunek płatniczy Użytkownika lub w walucie, w której zostało złożone Zlecenie;
3)    o kwocie wszelkich opłat i prowizji z tytułu Transakcji, wraz z ich wyszczególnieniem lub informacją o odsetkach należnych od Użytkownika (jeżeli tego rodzaju odsetki są należne);
4)    o kursie walutowym zastosowanym w danej Transakcji przez Dostawcę oraz o kwocie Transakcji po przeliczeniu walut, jeżeli Transakcja wiązała się z takim przeliczaniem;
5)    o dacie waluty zastosowanej przy obciążeniu Rachunku płatniczego i o dacie otrzymania Zlecenia płatniczego.
3.    Dostawca i Użytkownik mogą uzgodnić w Umowie, że informacje, o których mowa w niniejszym paragrafie, Dostawca udostępnia Użytkownikowi z pomocą R-Kantoru raz w miesiącu kalendarzowym, w ostatnim Dniu Roboczym danego miesiąca kalendarzowego.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 7
 
1.    Prawa i obowiązki zostały uchwalone w dniu  22.09.2015 r. 
2.    Prawa i obowiązki wchodzą w życie z dniem uzyskania przez Dostawcę zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej.
Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>