Kantor internetowy »   Prawa i obowiązki informacyjne  
Regulamin świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. Tabela opłat i prowizji Zasady zawierania transakcji Prawa i obowiązki informacyjne Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Regulamin rozpatrywania zgłoszeń i reklamacji Standardy techniczne Regulamin Promocyjnego Programu Punktowego oraz przyznawania Kodów Promocyjnych Polityka edukacyjna oraz komunikacja z użytkownikami Wykaz instytucji wchodzących w skład grupy kapitałowej Banku BNP Paribas S.A. Regulamin Promocji Gwarancja Najlepszych Kursów Regulamin promocji „Zniżka 33% na spread” Regulamin konkursu "Mecz Polska-Słowenia: typujemy wynik!" Współpraca oparta na API Regulamin konkursu "Prezent świąteczny z czasów PRL"
Archiwum

Prawa i obowiązki informacyjne

PRAWA I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
 
1.    Niniejsze Prawa i obowiązki informacyjne związane z Umową (dalej jako: „Prawa i obowiązki”) stanowią procedurę odrębną od Regulaminu świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000515965, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
2.    Wszelkie sformułowania pisane wielką literą, niezdefiniowane inaczej w Prawach i obowiązkach, mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions Sp. z o.o.

Rozdział II

Charakter Umowy

§ 2
 
1.    Umowa, o której mowa w Regulaminie, stanowi umowę ramową określoną w art. 2 pkt 31) Ustawy.
2.    Zawarcie Umowy następuje w sposób przewidziany w Regulaminie.
3.    Umowa dotyczy świadczenia Usług przez Dostawcę na rzecz Użytkownika, w tym składania Zleceń przez Użytkownika oraz realizacji Transakcji przez Dostawcę.
4.    Umowa wiąże Dostawcę i Użytkownika od chwili złożenia pierwszego Zlecenia przez danego Użytkownika do momentu jej rozwiązania lub odstąpienia, w sposób określony w Regulaminie lub obowiązujących przepisach prawa, niezależenie do tego, czy po pierwszym Zleceniu Użytkownik składał kolejne Zlecenia, na podstawie których Dostawca realizował Transakcje.
5.    Na treść Umowy składają się prawa i obowiązku Dostawcy i Użytkownika dotyczące świadczenia Usług, w tym składania Zleceń i realizowania Transakcji, określone w Regulaminie. Dostawca i Użytkownik mogą określić dodatkowe postanowienia Umowy, z zastrzeżeniem, że nie będą one naruszały Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Ustawy.
6.    O uzgodnionych dodatkowych postanowieniach Umowy Dostawca informuje Użytkownika za pomocą systemu R-Kantor. Dostawca i Użytkownik mogą określić inny sposób informowania o treści dodatkowych postanowień Umowy, w tym poprzez sporządzenie i podpisanie dokumentu obejmującego tego rodzaju dodatkowe postanowienia, w formie papierowej. 
 
Rozdział III

Obowiązki informacyjne przed zawarciem Umowy


§ 3

1.    Przed zawarciem Umowy Dostawca realizuje obowiązki informacyjne przewidziane Ustawą za pomocą R-Kantoru, poprzez ich przedstawienie w formie nieedytowalnego pliku, udostępnionego do pobrania, przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności w niezmienionej postaci.
2.    Przed zapoznaniem się z informacjami, o których mowa w ust. 1 powyżej, Użytkownik, który ukończył proces rejestracji w R-Kantorze, wyraża zgodę na ich przekazywanie za pomocą jednego z następujących środków:
1)    R-Kantoru, w sposób określony w ust. 1 powyżej. W takim wypadku Użytkownik zostaje natychmiast przekierowany do zakładki w R-Kantorze, na której udostępniany jest plik, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Otwarcie lub pobranie pliku jest traktowane na równi z zapoznaniem się z jego treścią, o czym Użytkownik jest informowany za pomocą R-Kantoru; 
2)    na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wskazany w procesie rejestracji. W takim wypadku do Użytkownika niezwłocznie przekazywana jest bezzwrotna wiadomość e-mail z załączonym plikiem, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Odebranie wiadomości przez Użytkownika jest traktowane na równi z zapoznaniem się z treścią jej załącznika, o czym Użytkownik jest informowany w treści wiadomości;
3)    pocztą tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres zamieszkania (siedziby) wskazany w procesie rejestracji. W takim wypadku do Użytkownika przekazywany jest w terminie 3 Dni Roboczych list polecony, którego załącznik stanowi wydruk pliku, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Data potwierdzenia odbioru listu poleconego jest traktowana na równi z zapoznaniem się z treścią jego załącznika, o czym Użytkownik jest informowany w treści listu.
3.    Brak zapoznania się przez Użytkownika z informacjami, o których mowa w ust. 1 powyżej, uniemożliwia zawarcie Umowy, a tym samym świadczenia Usług przez Dostawcę na rzecz danego Użytkownika.

Rozdział IV

Obowiązki informacyjne po zawarciu Umowy

§ 4
 
1.    W okresie obowiązywania Umowy Dostawca udostępnia Użytkownikowi postanowienia Regulaminu i Umowy, o których mowa w § 2 ust. 5 powyżej, a także informacje określone w art. 3 ust. 1 powyżej za pośrednictwem R-Kantoru. Na wniosek i za pisemną zgodą Użytkownika, złożonych za pośrednictwem R-Kantoru, powyższe postanowienia i informacje mogą być udostępniane Użytkownikowi pocztą elektroniczną lub postaci papierowej.
2.    W okresie obowiązywania Umowy Dostawca udostępnia Użytkownikowi informacje dotyczące Rachunku płatniczego oraz Transakcji zrealizowanych na podstawie złożonych przez Użytkownika Zleceń za pośrednictwem R-Kantoru. Na wniosek i za pisemną zgodą Użytkownika złożonych za pośrednictwem R-Kantoru powyższe informacje mogą być udostępniane Użytkownikowi pocztą elektroniczną lub w postaci papierowej.

Rozdział V

Zmiany postanowień Umowy oraz przekazywanych informacji

§ 5
 
1.    Jeżeli Dostawca i Użytkownik określili dodatkowe postanowienia Umowy, o których mowa w § 2 ust. 5 powyżej, Dostawca informuje o proponowanych zmianach tego rodzaju postanowień nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie.
2.    Informując o zmianach, o których mowa w ust. 1, Dostawca wskazuje, że jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Użytkownik nie zgłosi Dostawcy sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Użytkownik wyraził na nie zgodę. W przypadku gdy Użytkownik zgłosi sprzeciw, ale nie dokonał wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.    Użytkownik ma prawo przed datą proponowanego wejścia w życie zmian dodatkowych postanowień Umowy wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. 
4.    Informacje o zmianach dodatkowych postanowień Umowy Dostawca przekazuje Użytkownikowi w sposób, o którym mowa w § 3 powyżej.
5.    Do przekazywania zmian informacji określonych w § 3 ust. 1 powyżej postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie.
6.    Do przekazywania informacji o zmianach stóp procentowych lub kursów walut zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy.

Rozdział VI

Informacje przekazywane w związku z realizowaną Transakcją

§ 6
 
1.    W przypadku Transakcji dokonywanej na podstawie Umowy Dostawca przed jej wykonaniem, za pomocą R-Kantoru udostępnia Użytkownikowi informacje dotyczące maksymalnego terminu jej wykonania oraz opłat i prowizji należnych od Użytkownika wraz z wyszczególnionymi kwotami.
2.    Po obciążeniu Rachunku płatniczego Użytkownika kwotą Transakcji Dostawca, za pomocą R-Kantoru, niezwłocznie udostępnia Użytkownikowi informacje:
1)    umożliwiające zidentyfikowanie Transakcji i Odbiorcy;
2)    o kwocie Transakcji płatniczej w walucie, w której obciążono Rachunek płatniczy Użytkownika lub w walucie, w której zostało złożone Zlecenie;
3)    o kwocie wszelkich opłat i prowizji z tytułu Transakcji, wraz z ich wyszczególnieniem lub informacją o odsetkach należnych od Użytkownika (jeżeli tego rodzaju odsetki są należne);
4)    o kursie walutowym zastosowanym w danej Transakcji przez Dostawcę oraz o kwocie Transakcji po przeliczeniu walut, jeżeli Transakcja wiązała się z takim przeliczaniem;
5)    o dacie waluty zastosowanej przy obciążeniu Rachunku płatniczego i o dacie otrzymania Zlecenia płatniczego.
3.    Dostawca i Użytkownik mogą uzgodnić w Umowie, że informacje, o których mowa w niniejszym paragrafie, Dostawca udostępnia Użytkownikowi z pomocą R-Kantoru raz w miesiącu kalendarzowym, w ostatnim Dniu Roboczym danego miesiąca kalendarzowego.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 7
 
1.    Prawa i obowiązki zostały uchwalone w dniu  22.09.2015 r. 
2.    Prawa i obowiązki wchodzą w życie z dniem uzyskania przez Dostawcę zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej.
Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>