Kantor internetowy »   Regulamin promocji "Wolność w biznesie. 0 zł za przelewy zagraniczne przez rok”  
Regulamin świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. Tabela opłat i prowizji Zasady zawierania transakcji Prawa i obowiązki informacyjne Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Regulamin rozpatrywania zgłoszeń i reklamacji Standardy techniczne Regulamin Promocyjnego Programu Punktowego oraz przyznawania Kodów Promocyjnych Polityka edukacyjna oraz komunikacja z użytkownikami Wykaz instytucji wchodzących w skład grupy kapitałowej Banku BNP Paribas S.A. Regulamin Promocji Gwarancja Najlepszych Kursów Regulamin promocji „Zniżka 33% na spread” Regulamin konkursu "Mecz Polska-Słowenia: typujemy wynik!" Współpraca oparta na API Regulamin konkursu "Prezent świąteczny z czasów PRL"
Archiwum
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BNP PARIBAS SOLUTIONS SP. Z O.O. DO 5 MAJA 2019 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ RAIFFEISEN SOLUTIONS SP. Z O.O. Z DNIA 25.09.2017 Zasady zawierania transakcji z dnia 13.07.2017 Tabela opłat Rkantor.com z dn. 13.07.2017 Tabela opłat Rkantor.com obowiązująca do 5 maja 2019 Regulamin promocji "1000 pkt za aktywację konta" Regulamin promocji „Zniżka 50% na spread przez tydzień” Tabela opłat Rkantor.com z dnia 08.11.2016 Regulamin świadczenia usług serwisu Rkantor.com z dnia 08.11.2016 Regulamin świadczenia usług serwisu Rkantor.com z dnia 12.05.2016 Tabela opłat Rkantor.com z dnia 12.05.2016 Regulamin Rkantor.com dla zarejestrowanych przed 12.05.16 (ważny do 11.07.16) Tabela opłat Rkantor.com dla zarejestrowanych przed 12.05.16 (ważny do 11.07.16) Zasady zawierania transakcji do 5.09.2019 Zasady zawierania transakcji z 25.09.2017 Regulamin reklamacji z 2016 roku Standardy techniczne z 18.05.2016 Regulamin programu punktowego do 31.12.2018 Regulamin programu punktowego do 31.10.2017 Regulamin programu punktowego do 31.12.2017 Regulamin promocji „Black Friday – rabat 15% na spread” Regulamin promocji „Zniżka 32% na spread dla użytkowników Fly.pl” Regulamin promocji zniżka -32% na spread dla użytkowników Onet Podróże Regulamin promocji zniżka -33% na spread dla użytkowników InnPoland Regulamin promocji zniżka -32% na spread dla użytkowników portalu Mleczne Podróże Regulamin promocji "Zniżka 33% na spread dla użytkowników Antyweb.pl" Regulamin promocji „1000 pkt na wymianę bez spreadu dla użytkowników Jakoszczedzic.pl” Regulamin promocji „Jedno pytanie o przelewy, a możesz wygrać stylowego powerbanka!” Regulamin promocji „Zniżka do 50% na spread dla nowych klientów firmowych” Regulamin promocji "Wolność w biznesie. 0 zł za przelewy zagraniczne przez rok”
 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
§ 3. ZASADY PROMOCJI
§ 4. PRZEDMIOT PROMOCJI
§ 5. REKLAMACJE
§ 6. KONTAKT Z ORGANIZATOREM
§ 7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
REGULAMIN KONKURSU "MECZ POLSKA-SENEGAL: TYPUJEMY WYNIK!" NA PORTALU FACEBOOK REGULAMIN KONKURSU "MECZ POLSKA-KOLUMBIA: TYPUJEMY WYNIK!" NA PORTALU FACEBOOK Regulamin konkursu "Mecz Polska-Japonia: typujemy wynik!" w portalu Facebook Regulamin promocji "1500 pkt dla pierwszych 50 czytelników Business Insider" Regulamin konkursu "1500 pkt dla czytelników Business Insider" Regulamin konkursu "500 pkt dla czytelników bloga Poczty Polskiej" REGULAMIN PROMOCJI „Zniżka dla PRACOWNIKÓW Axel Springer: - 33% NA SPREAD PRZEZ 12 MIESIĘCY” Regulamin promocji "1000 pkt za aktywację konta" Regulamin konkursu "Oszczędności – gromadzisz czy wydajesz?" na portalu Facebook Regulamin rozpatrywania zgłoszeń i reklamacji z dn. 14.02.2019 Regulamin konkursu "Głosowanie ws. brexitu - wytypuj kurs funta!" Regulamin konkursu "Jaki kurs EUR/PLN w Sylwestra?"

Regulamin promocji "Wolność w biznesie. 0 zł za przelewy zagraniczne przez rok”

 

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Wolność w biznesie. 0 zł za przelewy zagraniczne przez rok” zwanej dalej „Promocją”, jest Raiffeisen Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000515965, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (zwana dalej: „Organizatorem”).
2. Organizator przeprowadza Promocję w ramach dedykowanej strony www (dostępnego pod adresem https://pl.rkantor.com/forbes), zwanego dalej „Stroną lp”
3. Promocja trwa od dnia 24 kwietnia 2018 r. od godz. 07:00 do dnia 30 czerwca 2018 r. do godz. 19:00.

§ 2.
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Promocji może być użytkownik Rkantor.com zdefiniowany w Regulaminie Rkantor.com z dnia 25.09.2017 r., rozdział II, § 2, pkt 1, ppkt 34, „W rozumieniu Regulaminu przez pojęcie „Użytkownik” – rozumie się: ppkt: b) osobę fizyczną, będąca przedsiębiorącą; oraz c) podmiot niebędący osobą fizyczną, o której mowa w lit. a) i b) powyżej, w tym będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawn. oraz każda osoba fizyczna, o której mowa w ppkt a) Regulaminu”, która wejdzie na stronę lp, i potwierdzi swój udział w konkursie rejestrując się i zaakceptuje niniejszy regulamin. Uczestnicy Promocji w dalszej części niniejszego Regulaminu zwani są „Uczestnikami”, a każdy z osobna „Uczestnikiem”.
2. Z uczestnictwa w Promocji wyłączeni są członkowie organów statutowych Organizatora, jego pracownicy i współpracownicy (tj. osoby współpracujące z którymkolwiek z powyższych podmiotów na innej podstawie niż umowa o pracę) oraz użytkownicy Rkantor.com, o których mowa w Regulaminie Rkantor.com z dnia 25.09.17, rozdział II, § 2, pkt 34,: „W rozumieniu Regulaminu przez pojęcie „Użytkownik” – rozumie się: ppkt : a) osobę fizyczną; oraz d) Kantor. Regulamin w pełnym brzmieniu dostępny jest pod adresem https://www.rkantor.com/info/regulamin/ .
3. Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Promocji przez Uczestnika są:
a) zarejestrowanie się w serwisie Rkantor.com, zgodne z regulaminem i zasadami obowiązującymi w Serwisie Rkantor.com, w terminie od dnia 24 kwietnia 2018 r. od godz. 07:00 do dnia 30 czerwca 2018 r. do godz. 19:00 oraz aktywacja Portfela Rkantor.com poprzez wykonanie przelewu aktywacyjnego (tzw. penny payment) lub poprzez aktywację w oddziale.
 b) akceptacja postanowień Regulaminu, poprzez akceptację Regulaminu Organizator rozumie prawidłową rejestrację na Stronie lp i wyrażenie zgody na niniejszy regulamin w określonym terminie.
 

§ 3.
ZASADY PROMOCJI

1. Zadaniem Uczestnika jest akceptacja regulaminu promocji oraz pełna rejestracja w serwisie Rkantor.com (jako pełną rejestrację rozumie się aktywowanie Portfela Rkantor.com za pomocą przelewu aktywacyjnego – penny payment lub aktywację w oddziale).
2. Zniesienie opłat za przelewy zagraniczne w opcji SHA wychodzące z Rkantor.com zostanie przyznane w ciągu 2 dni roboczych od momentu wykonania przelewu aktywacyjnego i będzie obowiązywać przez rok kalendarzowy od dnia aktywowania Promocji.
2.1. Z promocji wyłączeni są klienci, którzy choć raz wcześniej aktywowali swoje konto w Rkantor.com
3. Uczestnik promocji zostanie powiadomiony o aktywowaniu Promocji. Ta informacja zostanie wysłana z adresu: bok@rkantor.com.
4. Niedopuszczalne jest:
  1. naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów regulaminu Rkantor.com lub niniejszego Regulaminu;
  2. podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich itp.
5. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z regulaminem Rkantor.com lub niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do natychmiastowego wykluczenia Uczestnika Promocji poprzez nieprzyznanie mu lub odebranie zwolnienia z opłat za przelewy na warunkach przewidzianych w Regulaminie Promocji.
6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trybie określonym w § 5 Regulaminu.
7. Niedozwolone jest przenoszenie praw do Promocji na jakąkolwiek osobę trzecią.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość zniesienia zwolnienia z opłat Uczestników Promocji, którzy będą zlecać przelewy na kwoty przewyższające kwoty wymienione w kantorze internetowym Rkantor.com. Utrzymanie opłat za przelewy może dotyczyć tylko wybranych transakcji zlecanych przez Uczestnika Promocji. Organizator zastrzega, że będzie korzystał z tej możliwości tylko w wyjątkowych przypadkach.

§ 4.
PRZEDMIOT PROMOCJI

1. Organizator przewidział dla każdego Uczestnika Promocji zwolnienie z opłat za przelewy zagraniczne w opcji SHA na okres jednego roku kalendarzowego od momentu aktywowania promocji na Portfelu Rkantor.com (12 miesięcy).
2. Promocja dotyczy przelewów zagranicznych wychodzących z Rkantor.com bez limitu kwoty przelewu.
3. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 5.
REKLAMACJE

1. Każdy Uczestnik Promocji może złożyć u Organizatora reklamację w związku z Promocją.
2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora: Raiffeisen Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „Promocja – Wolność w biznesie. 0 zł za przelewy zagraniczne przez rok” z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który zostanie przesłana odpowiedź, ustnie (telefonicznie pod numerem 22 347 79 90 lub osobiście) oraz w formie elektronicznej na adres: bok@rkantor.com.
3. Reklamację rozpatruje Komisja Reklamacyjna w składzie trzech osób wskazanych przez Organizatora.
4. Reklamację należy składać przez cały czas trwania Promocji oraz przez okres 3 dni od dnia zakończenia Promocji (decyduje data stempla pocztowego).
5. 5.  Komisja Reklamacyjna udziela odpowiedzi na Reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu reklamacji do RSPL listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika Promocji.  Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna i wiążąca.
6. Reklamacje spóźnione lub niezgodne ze wskazaniami Regulaminu nie będą rozpatrywane.

§ 6.
KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Kontakt z Organizatorem możliwy jest w formie pisemnej: Raiffeisen Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa.

§ 7.
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w związku z udziałem w Promocji jest Organizator - Raiffeisen Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000515965, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
2. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Promocji, w tym zwolnienia z opłat za przelewy oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego, na co Uczestnik podając Organizatorowi dane osobowe wyraża zgodę.
3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Promocji przez Uczestnika, w tym uzyskanie prawa do nagrody.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych i ich poprawiania.
5. Uczestnik podając dane osobowe na potrzeby Promocji oświadcza, iż dane te stanowią jego danego osobowe i są zgodne ze stanem faktycznym.

§ 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci internet, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Promocji oraz ustawienia działania sieci internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci internet.
3. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora, na stronie Rkantor.com oraz na stronie internetowej organizatora, o której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu.
4. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr201, poz. 1540 z późn. zm.), a dla jego organizacji nie jest konieczne uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia.
5. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Promocji.
6. Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 
Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>