Kantor internetowy »   Regulamin Promocji Gwarancja Najlepszych Kursów  
Regulamin świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. Tabela opłat i prowizji Zasady zawierania transakcji Prawa i obowiązki informacyjne Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Regulamin rozpatrywania zgłoszeń i reklamacji Standardy techniczne Regulamin Promocyjnego Programu Punktowego oraz przyznawania Kodów Promocyjnych Polityka edukacyjna oraz komunikacja z użytkownikami Wykaz instytucji wchodzących w skład grupy kapitałowej Banku BNP Paribas S.A. Regulamin Promocji Gwarancja Najlepszych Kursów Regulamin promocji „Zniżka 33% na spread” Regulamin konkursu "Mecz Polska-Słowenia: typujemy wynik!" Współpraca oparta na API Regulamin konkursu "Prezent świąteczny z czasów PRL"
Archiwum

Regulamin Promocji Gwarancja Najlepszych Kursów

 

§1 Organizator

Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „Gwarancja najlepszych kursów” zwanej dalej Promocją, która jest organizowana przez BNP Paribas Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000515965, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (zwana dalej: „Organizatorem”).

§2 Postanowienia ogólne

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
i. Transakcja – zawarcie Umowy kupna lub sprzedaży waluty bazowej na walutę niebazową – pomiędzy Klientem a Organizatorem.
ii. Waluta Bazowa – rozumie się przez to walutę występującą jako pierwsza w kwotowaniu danej pary walutowej, której cena określona jest przez liczbę jednostek Waluty Niebazowej;
iii. Waluta Niebazowa – rozumie się przez to walutę występującą jako druga w kwotowaniu danej pary walutowej, w której określona jest cena waluty bazowej;
iv. Koszty Wymiany – to suma spreadu transakcyjnego prowizji od Transakcji i dodatkowych opłat wynikających z zawarcia transakcji
v. Strona Organizatora – strona internatowa zamieszczona pod adresem www.rkantor.com
vi. Kantor Internetowy - kantor walutowy, w którym transakcje dokonywane są za pośrednictwem Internetowego Systemu Transakcyjnego i bankowości internetowej. Klient kantoru internetowego przelewa na jego konto określoną sumę w jednej walucie i otrzymuje w zamian na wskazane konto przeliczoną sumę w drugiej walucie. Jednostka prawna posiadająca licencję instytucji płatniczej i podlega nadzorowi KNF
vii. Bank – konto walutowe lub kantor bankowy. Transakcje dokonywane są za pośrednictwem platformy internetowej banku do którego wymagane jest prowadzenie rachunku w danym banku na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Klientem a bankiem;
viii. Klient - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
ix. Internetowy System Transakcyjny – usługa zapewniająca dostęp do informacji o kursach walut kupna/sprzedaży Użytkownika oraz możliwość składania dyspozycji z wykorzystaniem sieci Internet i komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową;
x. BOK – dedykowany do obsługi Klientów Organizatora kanał telefoniczny, którego adres email i numery telefonów dostępne są na stronie internetowej www.rkantor.com;
xi. Promocja – promocja opisana w niniejszym Regulaminie, polegająca na tym, że:
a) jeśli inny Kantor Internetowy lub Bank zarejestrowany w Polsce wykonujący rzeczywistą wymianę walut zaoferuje Klientowi przed zawarciem Transakcji niższe Koszty Wymiany niż Organizator, Organizator zaoferuje mu jeszcze niższą marżę, przy zachowaniu tej samej całkowitej kwoty waluty bazowej. Koszty wymiany dotyczą transakcji zawieranej przez klienta na datę waluty SPOT, D+1 lub D0
b) Promocja nie uwzględnia porównania z ofertą społecznościowej giełdy walutowej polegającej na wymianie walut pomiędzy użytkownikami, ani żadną inną nie uwzględnioną w niniejszym regulaminie.
c) Promocja nie uwzględnia porównania z transakcjami pochodnymi lub transakcji, która jest wynikiem transakcji łączonej (np. Wymiana natychmiastowa + strategia opcyjna lub inny instrument pochodny)

§3 Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

1. Promocja trwa od 31 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r.
2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest spełnienie łącznie przez Klienta poniższych warunków:
i. w przypadku chęci skorzystania z Promocji przed Transakcją Klient jest zobowiązany do rejestracji i aktywacji w Internetowym Systemie Transakcyjnym w okresie trwania Promocji zgodnym z §3 punkt 1.
ii. przedstawienie przez Klienta w BOK na adres e-mail: BOK@rkantor.com potwierdzenia dokonania Transakcji potwierdzający niższe koszty wymiany w innym Kantorze Internetowym lub Banku. Potwierdzenie powinno zawierać następujące informacje:
a) Datę, godzinę, minutę i ewentualnie sekundę zawarcia Transakcji;
b) Waluta i kurs po jakim została dokonana Transakcja;
c) Liczba jednostek waluty jaki podlegał Transakcji;
d) Nazwa Kantoru Internetowego albo Banku w którym została dokonana Transakcja
e) w wyjątkowych sytuacjach Dostawca może zażądać od Klienta dodatkowych informacji dotyczących transakcji klienta w innym Kantorze Internetowym lub Banku niezbędnych do prawidłowego ustalenia ostatecznych parametrów transakcji
iii. dopisanie przez Klienta w wiadomości e-mail potwierdzającej niższe koszty wymiany oświadczenia o treści: „Oświadczam, iż przesłane w niniejszym formularzu dane są zgodne z otrzymaną ofertą w wyżej wymienionym banku lub kantorze internetowym.
iv. wykonania dowolnej Transakcji na parze walutowej poprzez Internetowy System Transakcyjny Rkantor.com w okresie obowiązywania promocji.
3. W przypadku, gdy Klient przedstawi wszystkie wymagane informacje zgodnie z ustępem ii pkt 2, obniżenie wysokości marży nastąpi poprzez ręczną zmianę spreadu w Internetowym Systemie Transakcyjnym Klienta do 2 dni roboczych od przedstawienia informacji przez Klienta.
4. Promocja dotyczy tylko par walutowych dostępnych na Stronie Organizatora.
5. Przyznany rabat nie może jednak obniżać kursu par walutowych poniżej kursu zdefiniowanego jako ASK lub BID w zależności od strony transakcji prezentowanego przez serwis Reuters na w momencie zawierania transakcji.
6. Z promocji wyłączeni są członkowie organów statutowych Organizatora, jego pracownicy i współpracownicy (tj. osoby współpracujące z którymkolwiek z powyższych podmiotów na innej podstawie niż umowa o pracę) oraz osób prowadzących działalność gospodarczą oraz pracowników zatrudnionych w ww. kantorach oraz członków ich rodzin.
7. Promocja łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie Organizatora, o ile Organizator ustanowi inaczej.

§4 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte w regulamin usług dostępnego na stronie organizatora pod
adresem https://www.rkantor.com/info/regulamin/.
2. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
3. Organizator ma prawo do wydłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji.
4. Klient oświadcza, że w związku z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.), przyjmuje do wiadomości, że administratorem podanych  przez Klienta dobrowolnie we wniosku danych osobowych przez BNP Paribas Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000515965, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, mogą zostać udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
5. Klient został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie na warunkach określonych w ww. ustawie o ochronie danych osobowych.
 
Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>