Kantor internetowy »   Regulamin konkursu "Mecz Polska-Słowenia: typujemy wynik!"  
Regulamin świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. Tabela opłat i prowizji Zasady zawierania transakcji Prawa i obowiązki informacyjne Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Regulamin rozpatrywania zgłoszeń i reklamacji Standardy techniczne Regulamin Promocyjnego Programu Punktowego oraz przyznawania Kodów Promocyjnych Polityka edukacyjna oraz komunikacja z użytkownikami Wykaz instytucji wchodzących w skład grupy kapitałowej Banku BNP Paribas S.A. Regulamin Promocji Gwarancja Najlepszych Kursów Regulamin promocji „Zniżka 33% na spread” Regulamin konkursu "Mecz Polska-Słowenia: typujemy wynik!"
 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
§ 3. ZASADY KONKURSU
§ 4. NAGRODY
§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD
§ 6. REKLAMACJE
§ 7. KONTAKT Z ORGANIZATOREM
§ 8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Współpraca oparta na API Regulamin konkursu "Prezent świąteczny z czasów PRL"
Archiwum

Regulamin konkursu "Mecz Polska-Słowenia: typujemy wynik!"

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Mecz Polska-Słowenia: typujemy wynik!", zwanego dalej „Konkursem”, jest BNP Paribas Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000515965.

2. Organizator przeprowadza Konkurs w ramach serwisu społecznościowego Facebook.com (dostępnego pod adresem http://www.facebook.com), zwanego dalej „Serwisem Facebook”, na stronie (fanpage) Rkantor.com pod adresem https://www.facebook.com/rkantorcom

3. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony ani administrowany przez Serwis Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu organizacji Konkursu, w tym w szczególności wydania nagród w Konkursie, jak również nie zbiera jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych, udostępnianych przez uczestników na potrzeby realizacji Konkursu. Wyłączną odpowiedzialność z powyższych tytułów względem uczestników ponosi Organizator.

4. Konkurs trwa od dnia 6.09.2019 r. od godz. 15:00 do dnia 6.09.2019 r. do godz. 20:30. 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która do dnia 6.09.19 r., do godz.08:00 będzie miała status aktywnego klienta indywidualnego Rkantor.com. Uczestnicy Konkursu w dalszej części niniejszego Regulaminu zwani są „Uczestnikami”, a każdy z osobna „Uczestnikiem”.

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów statutowych Organizatora, jego pracownicy i współpracownicy (tj. osoby współpracujące z którymkolwiek z powyższych podmiotów na innej podstawie niż umowa o pracę).


3. Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika są: a) posiadanie funkcjonującego profilu Serwisie Facebook, zgodnego z regulaminem i zasadami obowiązującymi w Serwisie Facebook (regulamin Serwisu Facebook dostępny jest na stronie https://www.facebook.com/policies/?ref=pf); b) akceptacja postanowień Regulaminu, poprzez akceptację Regulaminu Organizator rozumie wzięcie udziału w Konkursie poprzez wykonanie zadania konkursowego; c) wykonanie zadania konkursowego na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3. ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie zadania, o którym mowa w poście konkursowym:
“🔥KONKURS - STARTUJEMY!
Krótka piłka – typujemy wynik meczu Polska-Słowenia! ⚽️Nagrody: ✔️POWERBANK z logo Rkantor.com dla klienta, który jako pierwszy (liczy się czas dodania komentarza) wytypuje prawidłowy wynik meczu. ✔️1000 pkt dla wszystkich klientów Rkantor.com, którzy później prawidłowo wytypują wynik meczu Polska-Słowenia.
Na odpowiedzi w komentarzach pod tym postem czekamy w piątek 6 września od godz. 15:00 do godz. 20:30.

Regulamin konkursu: https://www.rkantor.com/info/regulamin-konkursu-mecz-polska-slowenia”.

2. Niedopuszczalne jest: a) naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w Konkursie profili osób trzecich oraz profili niezgodnych z regulaminem i zasadami Serwisu Facebook, także naruszanie praw autorskich osób trzecich; b) naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów regulaminu Serwisu Facebook lub niniejszego Regulaminu; c) podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.

3. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z regulaminem Serwisu Facebook lub niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do: a) pominięcia Uczestnika Konkursu w procesie rozdysponowania nagród; Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trybie określonym w § 6 Regulaminu.

§ 4. NAGRODY

1. Osoba, która jako pierwsza poprawnie wytypuje wynik meczu Polska-Słowenia (liczy się czas dodania komentarza z prawidłowym wynikiem meczu, komentarze edytowane nie będą brane pod uwagę) w czasie trwania konkursu (6 września od godz. 15:00 do godz. 20:30), otrzyma powerbanka z logo Rkantor.com.
2. Pozostałe osoby, które w komentarzu pod postem konkursowym poprawnie wytypują wynik meczu Polska-Słowenia, zostaną nagrodzone 1 000 pkt promocyjnymi na wymianę walut w Rkantor.com.
3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD

1. Nagrody zostaną przyznane każdemu Zwycięzcom w ciągu 15 dni roboczych od momentu wysłania do uczestnika informacji o wygranej w konkursie w wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook. Zwycięzcy konkursu zostaną też poproszeni o podanie loginu do serwisu Rkantor.com w celu przyznania nagrody.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody uczestnikom konkursu, którzy podali Organizatorowi nieprawidłowe lub niepełne dane, w sposób uniemożliwiający dostarczenie nagrody. W przypadku zmiany danych, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości stosownie do postanowień § 3 ust. 3 Regulaminu.

3. W przypadku niewysłania poprawnych danych przez Uczestników konkursu, tracą oni prawo do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.

4. Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.

§ 6. REKLAMACJE

1. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć u Organizatora reklamację w związku z Konkursem.

2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora: BNP Paribas Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, z dopiskiem Konkurs "Mecz Polska-Słowenia: typujemy wynik!"z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który zostanie przesłana odpowiedź.

3. Reklamację rozpatruje Komisja Reklamacyjna w składzie trzech osób wskazanych przez Organizatora.

4. Reklamację należy składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 3 dni od dnia zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).

5. Komisja Reklamacyjna rozpatruje reklamację w ciągu 10 dni roboczych od daty jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu, który złożył reklamację, listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika Konkursu niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna i wiążąca.

6. Reklamacje spóźnione lub niezgodne ze wskazaniami Regulaminu nie będą rozpatrywane.

§ 7. KONTAKT Z ORGANIZATOREM

1. Kontakt z Organizatorem możliwy jest w formie pisemnej: BNP Paribas Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa.

§ 8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie jest Organizator - BNP Paribas Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000515965.

2. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, wydania nagród oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego, na co Uczestnik podając Organizatorowi dane osobowe wyraża zgodę.

3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika, w tym uzyskanie prawa do nagrody.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych i ich poprawiania.

5. Uczestnik podając dane osobowe na potrzeby Konkursu oświadcza, iż dane te stanowią jego danego osobowe i są zgodne ze stanem faktycznym.

6. Uczestnik poprzez wzięcie udziału w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci internet, funkcjonowanie Serwisu Facebook, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci internet.

3. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie (fanpage) Rkantor.com, o której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu.

4. Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), a dla jego organizacji nie jest konieczne uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia.

5. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.

6. Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  
Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>