Kantor internetowy »   Regulamin programu punktowego do 31.12.2018  
Regulamin świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. Tabela opłat i prowizji Zasady zawierania transakcji Prawa i obowiązki informacyjne Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Regulamin rozpatrywania zgłoszeń i reklamacji Standardy techniczne Regulamin Promocyjnego Programu Punktowego oraz przyznawania Kodów Promocyjnych Polityka edukacyjna oraz komunikacja z użytkownikami Wykaz instytucji wchodzących w skład grupy kapitałowej Banku BNP Paribas S.A. Regulamin Promocji Gwarancja Najlepszych Kursów Regulamin promocji „Zniżka 33% na spread” Regulamin konkursu "Mecz Polska-Słowenia: typujemy wynik!" Współpraca oparta na API Regulamin konkursu "Prezent świąteczny z czasów PRL"
Archiwum
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BNP PARIBAS SOLUTIONS SP. Z O.O. DO 5 MAJA 2019 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ RAIFFEISEN SOLUTIONS SP. Z O.O. Z DNIA 25.09.2017 Zasady zawierania transakcji z dnia 13.07.2017 Tabela opłat Rkantor.com z dn. 13.07.2017 Tabela opłat Rkantor.com obowiązująca do 5 maja 2019 Regulamin promocji "1000 pkt za aktywację konta" Regulamin promocji „Zniżka 50% na spread przez tydzień” Tabela opłat Rkantor.com z dnia 08.11.2016 Regulamin świadczenia usług serwisu Rkantor.com z dnia 08.11.2016 Regulamin świadczenia usług serwisu Rkantor.com z dnia 12.05.2016 Tabela opłat Rkantor.com z dnia 12.05.2016 Regulamin Rkantor.com dla zarejestrowanych przed 12.05.16 (ważny do 11.07.16) Tabela opłat Rkantor.com dla zarejestrowanych przed 12.05.16 (ważny do 11.07.16) Zasady zawierania transakcji do 5.09.2019 Zasady zawierania transakcji z 25.09.2017 Regulamin reklamacji z 2016 roku Standardy techniczne z 18.05.2016 Regulamin programu punktowego do 31.12.2018
Regulamin programu punktowego do 31.10.2017 Regulamin programu punktowego do 31.12.2017 Regulamin promocji „Black Friday – rabat 15% na spread” Regulamin promocji „Zniżka 32% na spread dla użytkowników Fly.pl” Regulamin promocji zniżka -32% na spread dla użytkowników Onet Podróże Regulamin promocji zniżka -33% na spread dla użytkowników InnPoland Regulamin promocji zniżka -32% na spread dla użytkowników portalu Mleczne Podróże Regulamin promocji "Zniżka 33% na spread dla użytkowników Antyweb.pl" Regulamin promocji „1000 pkt na wymianę bez spreadu dla użytkowników Jakoszczedzic.pl” Regulamin promocji „Jedno pytanie o przelewy, a możesz wygrać stylowego powerbanka!” Regulamin promocji „Zniżka do 50% na spread dla nowych klientów firmowych” Regulamin promocji "Wolność w biznesie. 0 zł za przelewy zagraniczne przez rok” REGULAMIN KONKURSU "MECZ POLSKA-SENEGAL: TYPUJEMY WYNIK!" NA PORTALU FACEBOOK REGULAMIN KONKURSU "MECZ POLSKA-KOLUMBIA: TYPUJEMY WYNIK!" NA PORTALU FACEBOOK Regulamin konkursu "Mecz Polska-Japonia: typujemy wynik!" w portalu Facebook Regulamin promocji "1500 pkt dla pierwszych 50 czytelników Business Insider" Regulamin konkursu "1500 pkt dla czytelników Business Insider" Regulamin konkursu "500 pkt dla czytelników bloga Poczty Polskiej" REGULAMIN PROMOCJI „Zniżka dla PRACOWNIKÓW Axel Springer: - 33% NA SPREAD PRZEZ 12 MIESIĘCY” Regulamin promocji "1000 pkt za aktywację konta" Regulamin konkursu "Oszczędności – gromadzisz czy wydajesz?" na portalu Facebook Regulamin rozpatrywania zgłoszeń i reklamacji z dn. 14.02.2019 Regulamin konkursu "Głosowanie ws. brexitu - wytypuj kurs funta!" Regulamin konkursu "Jaki kurs EUR/PLN w Sylwestra?"

Regulamin programu punktowego do 31.12.2018

Załącznik nr 1
do Uchwały UZ/19/2018

Regulamin programu punktowego
Załącznik nr 1
do zmiany
REGULAMIN PROMOCYJNEGO PROGRAMU PUNKTOWEGO
RKANTOR.COM

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania z promocyjnego programu punktowego, umożliwiającego realizację Transakcji wymiany walut za pośrednictwem Rkantor.com, według kursu korzystniejszego dla Użytkownika, niż standardowy.       
Administratorem Rkantor.com oraz podmiotem organizującym promocyjny program punktowy jest BNP Paribas Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 000515965. 
W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług.         
Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, pojęcia pisane w nim wielką literą mają znaczenia nadane im w Regulaminie świadczenia usług.     
Promocyjny program punktowy Rkantor.com, o którym mowa w Regulaminie, obowiązuje od 02.01.2018 do 31.12.2018. Termin ważności pozyskanych punktów opisuje par. 3.
Regulamin ma zastosowanie dla każdej osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, z wykluczeniem spółek prawa handlowego i jednoosobowych działalności gospodarczych.
Rkantor.com zastrzega sobie prawo do rozszerzenia promocji dla spółek prawa handlowego i jednoosobowych działalności gospodarczych w indywidualnych przypadkach.

§ 2

W rozumieniu Regulaminu przez pojęcie:             
„Punkt promocyjny” – rozumie się przyznawaną przez Organizatora i przechowywaną w Portfelu Użytkownika jednostkę w postaci zapisu elektronicznego, upoważniającą do realizacji Transakcji objętej promocją;
„Regulamin” – rozumie się niniejszy Regulamin promocyjnego programu punktowego Rkantor.com;
„Regulamin świadczenia usług” – rozumie się Regulamin świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions Sp. z o.o., dostępny za pośrednictwem Rkantor.com oraz na stronie internetowej www.rkantor.com;
„Organizator” – rozumie się BNP Paribas Solutions spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000515965;  
„Użytkownik” – osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.
„Transakcja objęta promocją” – rozumie się Transakcję wymiany walut, realizowaną z wykorzystaniem Punktów promocyjnych w ramach funkcjonalności „Kantor”;     
„Transakcja wymiany walut” – rozumie się Transakcję, polegającą na zakupie lub sprzedaży Waluty objętej promocją;           
„Waluta objęta promocją” – rozumie się następujące waluty, które mogą być przedmiotem Transakcji wymiany walut: PLN, EUR, GBP, CHF, USD, AUD, BGN, CAD, CZK, DKK, HRK, HUF, JPY, NOK, NZD, RON, RUB, SEK, TRY
„Zapraszający” – rozumie się Użytkownika, który przekazał Znajomemu Zaproszenie;
„Zaproszenie” – rozumie się unikatowy kod stanowiący ciąg znaków, generowany automatycznie w Rkantor.com, dostępny dla danego Użytkownika za pośrednictwem jego Konta, podlegający jednokrotnemu wykorzystaniu zgodnie z Regulaminem;        
„Znajomy” – rozumie się osobę fizyczną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała rejestracji w Rkantor.com zgodnie z Regulaminem świadczenia usług, z wykorzystaniem Zaproszenia. Z chwilą dokonania powyższej rejestracji Znajomy staje się Użytkownikiem.

Rozdział II
Otrzymywanie Punktów promocyjnych i termin ważności

§ 3

Punkty promocyjne mogą otrzymywać wyłącznie Użytkownicy.            
Punkty promocyjne przyznawane są jedynie przez Organizatora za pośrednictwem Rkantor.com, na zasadach przewidzianych w Regulaminie.       
Użytkownik może otrzymywać Punkty promocyjne wyłącznie poprzez:
rejestrację w Rkantor.com, na zasadach i zgodnie z Regulaminem świadczenia usług;
punkty uzyskane za rejestrację ważne są przez 6 miesięcy od daty ich przyznania.
rejestrację w Rkantor.com przez Znajomego, na zasadach i zgodnie z Regulaminem świadczenia usług;
punkty uzyskane za rejestrację przez Znajomego, ważne są przez 6 miesięcy od daty ich przyznania.
realizację Transakcji wymiany walut lub Transakcji objętej promocją, na zasadach i zgodnie z Regulaminem świadczenia usług
punkty uzyskane za realizację Transakcji ważne są w czasie trwania Programu Promocyjnego, który określa par. 1 ust.5.
Przed ani po upływie okresu określonego w par. 1 ust 5., Użytkownik nie może otrzymywać ani wykorzystywać Punktów promocyjnych za realizację Transakcji. Niewykorzystane Punkty promocyjne za realizację Transakcji podlegają automatycznemu anulowaniu przez Organizatora po zakończeniu Programu Promocyjnego.
 

§ 4

Z chwilą dokonania rejestracji, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 1) Regulaminu przez osobę niebędącą dotychczas Użytkownikiem, Organizator, za pośrednictwem Rkantor.com, przyznaje automatycznie takiej osobie 500 Punktów promocyjnych.

§ 5

Z chwilą dokonania rejestracji, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2) Regulaminu przez Znajomego niebędącego dotychczas Użytkownikiem, Organizator, za pośrednictwem Rkantor.com, przyznaje automatycznie zapraszającemu aż 100 punktów promocyjnych po zrealizowaniu przez Znajomego pierwszej transakcji.
Punkty promocyjne za czynności opisane w § 3 ust. 3 pkt 1,2 oraz § 4 ust. 1 oraz § 5 ust. 1 naliczane są tylko dla klientów, którzy w przed dniem wykonywania tych czynności nie byli zarejestrowani w bazach Rkantor.com.

§ 6

Z chwilą realizacji Transakcji wymiany walut lub Transakcji objętej promocją, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3) Regulaminu przez Użytkownika, Organizator, za pośrednictwem Rkantor.com, przyznaje automatycznie Użytkownikowi liczbę Punktów promocyjnych określoną zgodnie z ust. 2.
Punkty za realizację transakcji wymiany walut wyliczane są dla waluty bazowej (pierwszej waluty w parze) a ich wartość wylicza się na podstawie iloczynu wolumenu wymian i mnożnika dla danej waluty. Mnożnik dla każdej waluty przedstawia poniższa tabela:

Waluta Wartość procentowa (mnożnik)
AUD 7%
BGN 5%
CAD 7%
EUR 10%
USD 10%
GBP 10%
CHF 10%
CZK 0,6%
DKK 1%
HRK 0,18%
HUF 0,04%
JPY 0,08%
NOK 1%
NZD 7%
RON 2,5%
RUB 0,1%
SEK 1%
TRY 2,5%
 
Przykład:
Wymiana 30 000 AUDPLN
30.000 x 7% = 2100 punktów promocyjnych. 

     3. Punkty promocyjne nie będą przyznawane za transakcje do realizacji, których użytkownik wykorzystał uprzednio przyznane punkty promocyjne.       
Rozdział III
Wykorzystanie Punktów promocyjnych

§ 7
Punkty promocyjne mogą być wykorzystane wyłącznie przez Użytkownika, któremu zostały przyznane przez Organizatora za pośrednictwem Rkantor.com do realizacji Transakcji wymiany walut w ramach funkcjonalności „Kantor”.          
Punkty promocyjne nie mogą być przedmiotem Transakcji, ani w inny sposób przenoszone na innego Użytkownika lub osobę niebędącą Użytkownikiem.          
Użytkownik może wykorzystać Punkty promocyjne wyłącznie do realizacji Transakcji wymiany walut, w granicach Punktów promocyjnych dostępnych dla niego w ramach Konta w momencie złożenia Zlecenia za pośrednictwem Rkantor.com.
§ 8
Punkty promocyjne otrzymane na zasadach określonych w Rozdziale II Regulaminu mogą być wykorzystane przez Użytkownika jedynie w terminie 6 miesięcy, licząc od dnia ich otrzymania od Organizatora.
Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 Punkty promocyjne podlegają automatycznemu anulowaniu przez Organizatora za pośrednictwem Rkantor.com. Punkty promocyjne automatycznie anulowane nie mogą zostać przywrócone ani ponownie wykorzystane przez Użytkownika. Punkty nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
Użytkownik za pośrednictwem swojego Konta w Rkantor.com ma możliwość sprawdzenia liczby Punktów promocyjnych pozostałych do wykorzystania oraz terminu, z upływem którego niewykorzystane Punkty promocyjne ulegną automatycznemu anulowaniu.
§ 9
Do wykorzystania Punktów promocyjnych niezbędne jest uprzednie zalogowanie się do Konta przez danego Użytkownika w systemie Rkantor.com, przy użyciu Nazwy Użytkownika i Hasła.
Wykorzystanie Punktów promocyjnych następuje poprzez zaznaczenie dostępnej w ramach Konta w systemie Rkantor.com opcji „Wykorzystaj punkty” w trakcie składania Zlecenia.
W przypadku braku zaznaczenia opcji „Wykorzystaj punkty” Punkty promocyjne nie zostaną wykorzystane, a Transakcja wymiany walut zostanie zrealizowana na standardowych warunkach, czyli na warunkach nieobjętych promocyjnym programem punktowym Rkantor.com.
Wykorzystanie Punktów promocyjnych polega na pomniejszeniu całkowitej liczby Punktów promocyjnych dostępnych dla Użytkownika w ramach jego Konta w systemie Rkantor.com w chwili składania Zlecenia, o liczbę jednostek Waluty objętej promocją, będącej przedmiotem Transakcji wymiany walut, niezwłocznie po zrealizowaniu takiej Transakcji.
§ 10
Klient nie ma możliwości określenia liczby Punktów promocyjnych do wykorzystania przy realizacji danej Transakcji wymiany walut.           
Celem wykorzystania jedynie części dostępnych Punktów promocyjnych Użytkownik obowiązany jest podzielić planowaną Transakcję wymiany walut według własnego wyboru, na co najmniej dwie odrębne Transakcje. Punkty promocyjne zostaną wówczas wykorzystane w odniesieniu do tej Transakcji wymiany walut, w przypadku której w trakcie składania Zlecenia zostanie zaznaczona opcja „Wykorzystaj punkty”.
§ 11
1.Liczba Punktów promocyjnych, wykorzystywanych każdorazowo przy realizacji danej Transakcji wymiany walut, jest uzależniona od ich dostępności w ramach Konta oraz liczby jednostek Waluty objętej promocją.          
Jeżeli liczba dostępnych Punktów promocyjnych jest mniejsza od liczby jednostek Waluty objętej promocją, Transakcja wymiany walut jest częściowo realizowana z wykorzystaniem Punktów promocyjnych, a w pozostałym zakresie na warunkach standardowych.  
Jeżeli liczba dostępnych Punktów promocyjnych jest większa od liczby jednostek Waluty objętej promocją, Transakcja wymiany walut jest w całości realizowana z wykorzystaniem Punktów promocyjnych.
§ 12
W wyniku wykorzystania Punktów promocyjnych Transakcja wymiany walut jest realizowana po kursie średnim Waluty objętej promocją, dostępnym za pośrednictwem Rkantor.com, z pominięciem spreadu stosowanego w ramach standardowej realizacji Transakcji.
W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn Transakcja wymiany walut nie została zrealizowana Punkty promocyjne nie podlegają wykorzystaniu i mogą być ponownie wykorzystane na zasadach określonych w Regulaminie.      
Wykorzystanie dostępnych Punktów promocyjnych może nastąpić także wtedy, gdy Transakcja objęta promocją jest pierwszą Transakcją danego Użytkownika, realizowaną za pośrednictwem Rkantor.com.
 
Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§ 13
Do składania i rozpatrywania reklamacji, w sprawach wynikających ze stosowania Regulaminu, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług.
§ 14
Poza przypadkami przewidzianymi w Regulaminie, Punkty promocyjne mogą być automatycznie anulowane przez Organizatora, jeżeli:   
Użytkownik, w związku z realizacją Regulaminu, naruszył przepisy prawa, jego postanowienia lub postanowienia Regulaminu świadczenia usług;           
nastąpiło zamknięcie Konta, w sposób zgodny z Regulaminem;
upłynął okres obowiązywania promocyjnego programu punktowego Rkantor.com określony w Regulaminie.
§ 15
Regulamin może być zmieniony przez Organizatora w każdym czasie, w szczególności z przyczyn przewidzianych dla zmiany Regulaminu świadczenia usług.           
Treść dokonywanych zmian Organizator podaje do wiadomości Użytkownika przynajmniej na tydzień przed ich wejściem w życie, w formie komunikatu elektronicznego przekazywanego za pośrednictwem Rkantor.com. Zmiany Regulaminu obowiązują Użytkownika od chwili ich wejścia w życie, wskazanej w komunikacie.
§ 16
Obowiązujący Regulamin jest dostępny za pośrednictwem Rkantor.com oraz na stronie internetowej www.rkantor.com.
Użytkownik przystępując do programu punktowego powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w programie punktowym           
Regulamin jest ważny w okresie obowiązywania promocyjnego programu punktowego Rkantor.com, o którym mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu.

 
Kantor 8:30 - 17:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>