Kantor internetowy »   Standardy techniczne  
Regulamin świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. Tabela opłat i prowizji Zasady zawierania transakcji Prawa i obowiązki informacyjne Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Regulamin rozpatrywania zgłoszeń i reklamacji Standardy techniczne
Standardy techniczne dotyczące realizacji wybranych postanowień regulaminu świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions Sp. z o.o.
Rozdział I Postanowienia ogólne
Rozdział II Standardy techniczne przeglądarek internetowych
Rozdział III Standardy techniczne przetwarzania danych osobowych Użytkowników  w celach marketingowych
Rozdział IV Standardy techniczne dostępu do RKantor.com
Rozdział V Przerwy w działaniu Rkantor.com
Standardy techniczne dotyczące realizacji wybranych postanowień regulaminu świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. z dn. 29.07.2020
Rozdział I Postanowienia ogólne
Rozdział II Standardy techniczne przeglądarek internetowych
Rozdział III Standardy techniczne przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingowych
Rozdział IV Standardy techniczne dostępu do Rkantor.com
Rozdział V Przerwy w działaniu Rkantor.com
Regulamin Promocyjnego Programu Punktowego oraz przyznawania Kodów Promocyjnych Polityka edukacyjna oraz komunikacja z użytkownikami Wykaz instytucji wchodzących w skład grupy kapitałowej Banku BNP Paribas S.A. Regulamin Promocji Gwarancja Najlepszych Kursów Regulamin promocji „Zniżka 33% na spread” Regulamin konkursu "Mecz Polska-Słowenia: typujemy wynik!" Współpraca oparta na API Regulamin konkursu "Prezent świąteczny z czasów PRL"
Archiwum

Standardy techniczne

Standardy techniczne dotyczące realizacji wybranych postanowień regulaminu świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions Sp. z o.o.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1.    Niniejsze Standardy techniczne dotyczące realizacji wybranych postanowień Regulaminu świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. (dalej jako: „Standardy”) stanowią procedurę odrębną od Regulaminu świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000515965, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
2.    Wszelkie sformułowania pisane wielką literą, niezdefiniowane inaczej w Standardach, mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions Sp. z o.o.

 

Rozdział II
Standardy techniczne przeglądarek internetowych

§ 2
1.    Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług w zakresie oprogramowania obejmują posiadanie i korzystanie przez Użytkownika z działającej przeglądarki internetowej, obsługującej:
1)    szyfrowane połączenia; 
2)    pliki cookies; 
3)    aplikacje JavaScript w aktualnej wersji.
2.    Do przeglądarek internetowych, wykorzystywanych w związku ze świadczeniem Usług należą:
1)    Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej; 
2)    Google Chrome w wersji 42 lub wyższej; 
3)    Mozilla Firefox w wersji 37 lub wyższej; 
4)    Opera w wersji 29 lub wyższej.
 

Rozdział III
Standardy techniczne przetwarzania danych osobowych Użytkowników 
w celach marketingowych

§ 3
1.    Na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)oraz w Regulaminie, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Dostawcę, Dostawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych, za pomocą następujących środków, wysyłając za ich pośrednictwem informacje marketingowe kierowane do Użytkowników:
1) poczty elektronicznej, na adres podany Dostawcy przez Użytkownika;
2) krótkich wiadomości tekstowych (sms), na numer telefonu podany Dostawcy przez Użytkownika;
3) poczty tradycyjnej, na adres korespondencyjny podany Dostawcy przez Użytkownika.
2. Na warunkach określonych w RODO oraz w Regulaminie, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przekazywanie przez Dostawcę swoich danych osobowych innym administratorom danych osobowych dla przetwarzania przekazanych danych przez te podmioty w celach marketingowych, Dostawca może przekazać dane osobowe Użytkownika innemu administratorowi, a inny administrator danych osobowych, któremu zostały przekazane dane osobowe Użytkownika, może je przetwarzać w celach marketingowych za pomocą środków, o których mowa w ust. 1 powyżej.
3. W przypadku złożenia sprzeciwu, o którym mowa w § 25 ust. 8 Regulaminu, dalsze
przetwarzanie kwestionowanych danych jest niedopuszczalne.
4.Użytkownik może wnieść sprzeciw, o którym mowa w ust. 3, z wykorzystaniem następujących środków:
1)    poprzez kontakt telefoniczny z BOK, po uprzednim uwierzytelnieniu za pomocą Nazwy Użytkownika i Hasła. W takim wypadku Użytkownik wskazuje, z którego z środków przekazywania informacji marketingowej, chciałby zrezygnować:
a)    poczty elektronicznej, w zakresie informacji marketingowych przekazywanych Użytkownikowi przez:
(i)        Dostawcę; lub
(ii) podmioty z grypy kapitałowej, do której należy dostawca; lub
(iii)    innych administratorów danych osobowych, będących podmiotami powiązanymi z Dostawcą, w tym podmioty współpracujące z Dostawcą, nie należące do grupy kapitałowej, do której należy dostawca; lub
b) krótkich wiadomości tekstowych (sms), w zakresie informacji marketingowych przekazywanych przez jednego lub więcej podmiotów, o których mowa w lit. a) powyżej; lub
c) poczty tradycyjnej, w zakresie informacji marketingowych przekazywanych przez jednego lub więcej podmiotów, o których mowa w lit. a) powyżej.
Dostawca może rejestrować telefoniczne zgłoszenie sprzeciwu przez Użytkownika;
2)    poprzez przekazanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Dostawcy wskazany w serwisie R-Kantor. W takim wypadku Dostawca odsyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika, z którego został wysłany sprzeciw, link, po kliknięciu którego Użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową, gdzie będzie miał możliwość wyboru, z którego z środków przekazywania informacji marketingowej, o których mowa w pkt 1) powyżej, chciałby zrezygnować;
3)    z wykorzystaniem Konta w serwisie R-Kantor, dokonując odpowiednich modyfikacji w ustawieniach Konta, polegających na rezygnacji z środków przekazywania informacji marketingowej, o których mowa w pkt 1) powyżej;
4)    za pomocą poczty tradycyjnej, na adres korespondencyjny: BNP Paribas Solutions Sp. z o.o., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, podając dane identyfikacyjne Użytkownika, stanowiące dane wskazywane w trakcie przewidzianego w Regulaminie procesu rejestracji w serwisie R-Kantor, z wyłączeniem Nazwy Użytkownika i Hasła oraz informację, z którego z środków przekazywania informacji marketingowej Użytkownik rezygnuje;
5)    poprzez bezpośrednią rezygnację z przekazywania informacji marketingowej, za pomocą środka, o którym mowa w pkt 1) lit. a) powyżej, polegającą na kliknięcie na link, dołączony do informacji marketingowej, przekazywanej drogą poczty elektronicznej;
6)    poprzez bezpośrednią rezygnację z przekazywania informacji marketingowej, za pomocą środka, o którym owa w pkt 1) lit. b) powyżej, polegającą na odesłaniu wiadomości zwrotnej sms o treści „WYPISZ”, w odpowiedzi na wiadomość sms, zawierającą informację marketingową. 

Rozdział IV
Standardy techniczne dostępu do RKantor.com

§ 4
 
1.    Użytkownik uzyskuje dostęp do R-Kantoru, a w szczególności do:
1)    świadczonych przez Dostawcę Usług oraz oferowanych Produktów (serwis transakcyjny);
2)    zasobów informacyjnych R-Kantoru, w tym także danych pobieranych przez media z działu mediów (serwis informacyjny);
po dokonaniu rejestracji, o której mowa w Regulaminie oraz za pomocą Nazwy Użytkownika i Hasła, przy wykorzystaniu narzędzi technicznych, w sposób i na warunkach określonych w Regulaminie oraz Standardach.
2.    Dostęp do zasobów informacyjnych R-Kantoru jest możliwy również w przypadku braku dokonania rejestracji, o której mowa w Regulaminie oraz bez wykorzystania Nazwy Użytkownika i Hasła. Uzyskanie dostępu do zasobów informacyjnych R-Kantoru jest uzależnione w takim wypadku od akceptacji treści Regulaminu, za pośrednictwem strony internetowej www.rkantor.com.
 

Rozdział V
Przerwy w działaniu Rkantor.com

§ 5
 
1. Dostawca zastrzega, że w funkcjonowaniu R-Kantoru mogą występować przerwy techniczne. Przerwy techniczne mogą być spowodowane planowanymi przeglądami technicznymi lub zdarzeniami wywołującymi awarie.
2. Przerwom technicznym towarzyszą czasowe zakłócenia w działaniu R-Kantoru. W zależności od charakteru przerwy technicznej, zakłócenia w działaniu R-Kantoru mogą uniemożliwiać częściowe lub całkowite korzystanie z: 
1)    serwisu transakcyjnego R-Kantoru;
2)    serwisu informacyjnego R-Kantoru.
3. O każdym planowym przeglądzie technicznym Dostawca powiadamia z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, za pomocą komunikatu określającego przynajmniej:
  1. datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia planowego przeglądu;
  2. zakres ograniczeń w korzystaniu z R-Kantoru, spowodowanych planowym przeglądem technicznym zamieszczanego w R-Kantorze oraz na stronie internetowej www.rkantor.com.
4. O wszelkich zmianach komunikatu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Dostawca powiadamia niezwłocznie, w sposób określony w ust. 3.
5. Niezależnie od dokonywania przeglądów technicznych Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania napraw technicznych mających na celu usunięcie awarii w funkcjonowaniu R-Kantoru, wywołujących skutki, o których mowa w ust. 2 powyżej. Tego rodzaju naprawy nie mają charakteru planowego, a konieczność ich przeprowadzenia wynika z bieżących okoliczności, którymi zazwyczaj są zdarzenia wywołujące awarie. Zdarzeniami wywołującymi awarie mogą być zakłócenia w funkcjonowaniu infrastruktury teleinformatycznej banków, z którymi dostawca współpracuje przy wykonywaniu Usług lub ataki hackerskie, uniemożliwiające korzystanie z zasobów R-Kantoru. W przypadku wystąpienia zdarzenia lub zdarzeń wywołujących awarie, Dostawca powiadomi o konieczności dokonania naprawy niezwłocznie, ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio.

Standardy techniczne dotyczące realizacji wybranych postanowień regulaminu świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. z dn. 29.07.2020

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1.    Niniejsze Standardy techniczne dotyczące realizacji wybranych postanowień Regulaminu świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. (dalej jako: „Standardy”) stanowią procedurę odrębną od Regulaminu świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000515965, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
2.    Wszelkie sformułowania pisane wielką literą, niezdefiniowane inaczej w Standardach, mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions Sp. z o.o.
3. Zakazane jest przekazywanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści mających charakter bezprawny.
 

Rozdział II
Standardy techniczne przeglądarek internetowych

§ 2
1.    Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług w zakresie oprogramowania obejmują posiadanie i korzystanie przez Użytkownika z działającej przeglądarki internetowej, obsługującej:
1)    szyfrowane połączenia; 
2)    pliki cookies; 
3)    aplikacje JavaScript w aktualnej wersji.
2.    Do przeglądarek internetowych, wykorzystywanych w związku ze świadczeniem Usług należą:
1)    Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej; 
2)    Google Chrome w wersji 42 lub wyższej; 
3)    Mozilla Firefox w wersji 37 lub wyższej; 
4)    Opera w wersji 29 lub wyższej.
 

Rozdział III
Standardy techniczne przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingowych

§ 3
1.    Na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w Regulaminie, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Dostawcę, Dostawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych, za pomocą następujących środków, wysyłając za ich pośrednictwem informacje marketingowe kierowane do Użytkowników:
1) poczty elektronicznej, na adres podany Dostawcy przez Użytkownika;
2) krótkich wiadomości tekstowych (sms), na numer telefonu podany Dostawcy przez Użytkownika;
3) poczty tradycyjnej, na adres korespondencyjny podany Dostawcy przez Użytkownika.
2. Na warunkach określonych w RODO oraz w Regulaminie, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przekazywanie przez Dostawcę swoich danych osobowych innym administratorom danych osobowych dla przetwarzania przekazanych danych przez te podmioty w celach marketingowych, Dostawca może przekazać dane osobowe Użytkownika innemu administratorowi, a inny administrator danych osobowych, któremu zostały przekazane dane osobowe Użytkownika, może je przetwarzać w celach marketingowych za pomocą środków, o których mowa w ust. 1 powyżej.
3. W przypadku złożenia sprzeciwu, na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dalsze
przetwarzanie danych w tym celach jest niedopuszczalne.
4.Użytkownik może wnieść sprzeciw, o którym mowa w ust. 3, z wykorzystaniem następujących środków:
1)    poprzez kontakt telefoniczny z BOK, po uprzednim uwierzytelnieniu za pomocą Nazwy Użytkownika i Hasła. W takim wypadku Użytkownik wskazuje, z którego z środków przekazywania informacji marketingowej, chciałby zrezygnować:
a)    poczty elektronicznej, w zakresie informacji marketingowych przekazywanych Użytkownikowi przez:
(i)        Dostawcę; lub
(ii) podmioty z grypy kapitałowej, do której należy dostawca; lub
(iii)    innych administratorów danych osobowych, będących podmiotami powiązanymi z Dostawcą, w tym podmioty współpracujące z Dostawcą, nie należące do grupy kapitałowej, do której należy dostawca; lub
b) krótkich wiadomości tekstowych (sms), w zakresie informacji marketingowych przekazywanych przez jednego lub więcej podmiotów, o których mowa w lit. a) powyżej; lub
c) poczty tradycyjnej, w zakresie informacji marketingowych przekazywanych przez jednego lub więcej podmiotów, o których mowa w lit. a) powyżej.
Dostawca może rejestrować telefoniczne zgłoszenie sprzeciwu przez Użytkownika;
2)    poprzez przekazanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Dostawcy wskazany w serwisie Rkantor.com. W takim wypadku Dostawca odsyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika, z którego został wysłany sprzeciw, link, po kliknięciu którego Użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową, gdzie będzie miał możliwość wyboru, z którego z środków przekazywania informacji marketingowej, o których mowa w pkt 1) powyżej, chciałby zrezygnować;
3)    z wykorzystaniem Konta w serwisie Rkantor.com, dokonując odpowiednich modyfikacji w ustawieniach Konta, polegających na rezygnacji z środków przekazywania informacji marketingowej, o których mowa w pkt 1) powyżej;
4)    za pomocą poczty tradycyjnej, na adres korespondencyjny: BNP Paribas Solutions Sp. z o.o., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, podając dane identyfikacyjne Użytkownika, stanowiące dane wskazywane w trakcie przewidzianego w Regulaminie procesu rejestracji w serwisie Rkantor.com, z wyłączeniem Nazwy Użytkownika i Hasła oraz informację, z którego z środków przekazywania informacji marketingowej Użytkownik rezygnuje;
5)    poprzez bezpośrednią rezygnację z przekazywania informacji marketingowej, za pomocą środka, o którym mowa w pkt 1) lit. a) powyżej, polegającą na kliknięcie na link, dołączony do informacji marketingowej, przekazywanej drogą poczty elektronicznej;
6)    poprzez bezpośrednią rezygnację z przekazywania informacji marketingowej, za pomocą środka, o którym owa w pkt 1) lit. b) powyżej, polegającą na odesłaniu wiadomości zwrotnej sms o treści „WYPISZ”, w odpowiedzi na wiadomość sms, zawierającą informację marketingową.
  

Rozdział IV
Standardy techniczne dostępu do Rkantor.com

§ 4
 
1.    Użytkownik uzyskuje dostęp do Rkantor.com, a w szczególności do:
1)    świadczonych przez Dostawcę Usług oraz oferowanych Produktów (serwis transakcyjny);
2)    zasobów informacyjnych Rkantor.com, w tym także danych pobieranych przez media z działu mediów (serwis informacyjny);
po dokonaniu rejestracji, o której mowa w Regulaminie oraz za pomocą Nazwy Użytkownika i Hasła, przy wykorzystaniu narzędzi technicznych, w sposób i na warunkach określonych w Regulaminie oraz Standardach.
2.    Dostęp do zasobów informacyjnych Rkantor.com jest możliwy również w przypadku braku dokonania rejestracji, o której mowa w Regulaminie oraz bez wykorzystania Nazwy Użytkownika i Hasła. Uzyskanie dostępu do zasobów informacyjnych Rkantor.com jest uzależnione w takim wypadku od akceptacji treści Regulaminu, za pośrednictwem strony internetowej www.rkantor.com.

Rozdział V
Przerwy w działaniu Rkantor.com

§ 5
 
1. Dostawca informuje, że w funkcjonowaniu Rkantor.com mogą występować przerwy techniczne. Przerwy techniczne mogą być spowodowane planowanymi przeglądami technicznymi lub zdarzeniami wywołującymi awarie.
2. Przerwom technicznym towarzyszą czasowe zakłócenia w działaniu Rkantor.com. W zależności od charakteru przerwy technicznej, zakłócenia w działaniu Rkantor.com mogą uniemożliwiać częściowe lub całkowite korzystanie z: 
1)    serwisu transakcyjnego Rkantor.com;
2)    serwisu informacyjnego Rkantor.com.
3. O każdym planowym przeglądzie technicznym Dostawca powiadamia z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, za pomocą komunikatu określającego przynajmniej:
  1. datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia planowego przeglądu;
  2. zakres ograniczeń w korzystaniu z Rkantor.com, spowodowanych planowym przeglądem technicznym zamieszczanego w Rkantor.com oraz na stronie internetowej www.rkantor.com.
4. O wszelkich zmianach komunikatu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Dostawca powiadamia niezwłocznie, w sposób określony w ust. 3.
5. Niezależnie od dokonywania przeglądów technicznych Dostawca informuje, że może prowadzić naprawy techniczne mające na celu usunięcie awarii w funkcjonowaniu Rkantor.com, wywołujących skutki, o których mowa w ust. 2 powyżej. W przypadku wystąpienia zdarzenia lub zdarzeń wywołujących awarie, Dostawca powiadomi o konieczności dokonania naprawy niezwłocznie, ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio.

 
Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>