Kantor internetowy »   Standardy techniczne  
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BNP PARIBAS SOLUTIONS SP. Z O.O. Tabela opłat Rkantor.com Zasady zawierania transakcji Prawa i obowiązki informacyjne Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Regulamin rozpatrywania zgłoszeń i reklamacji Standardy techniczne
Standardy techniczne dotyczące realizacji wybranych postanowień regulaminu świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions Sp. z o.o.
Rozdział I Postanowienia ogólne
Rozdział II Standardy techniczne przeglądarek internetowych
Rozdział III Standardy techniczne przetwarzania danych osobowych Użytkowników  w celach marketingowych
Rozdział IV Standardy techniczne dostępu do RKantor.com
Rozdział V Przerwy w działaniu Rkantor.com
Regulamin programu punktowego Polityka edukacyjna oraz komunikacja z użytkownikami Wykaz instytucji wchodzących w skład grupy kapitałowej BGŻ BNP Paribas S.A. Regulamin Promocji Gwarancja Najlepszych Kursów Regulamin promocji „Zniżka 33% na spread” Regulamin promocji „1000 pkt na wymianę bez spreadu dla użytkowników Jakoszczedzic.pl” REGULAMIN KONKURSU "MECZ POLSKA-KOLUMBIA: TYPUJEMY WYNIK!" NA PORTALU FACEBOOK Regulamin konkursu "Mecz Polska-Japonia: typujemy wynik!" w portalu Facebook Regulamin promocji "1500 pkt dla pierwszych 50 czytelników Business Insider" Regulamin konkursu "1500 pkt dla czytelników Business Insider" Regulamin konkursu "500 pkt dla czytelników bloga Poczty Polskiej" REGULAMIN PROMOCJI „Zniżka dla PRACOWNIKÓW Axel Springer: - 33% NA SPREAD PRZEZ 12 MIESIĘCY” Regulamin promocji "1000 pkt za aktywację konta" Regulamin konkursu "Oszczędności – gromadzisz czy wydajesz?" na portalu Facebook Regulamin rozpatrywania zgłoszeń i reklamacji z dn. 14.02.2019 Regulamin konkursu "Głosowanie ws. brexitu - wytypuj kurs funta!"
Archiwum

Standardy techniczne

Standardy techniczne dotyczące realizacji wybranych postanowień regulaminu świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions Sp. z o.o.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1.    Niniejsze Standardy techniczne dotyczące realizacji wybranych postanowień Regulaminu świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. (dalej jako: „Standardy”) stanowią procedurę odrębną od Regulaminu świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000515965, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
2.    Wszelkie sformułowania pisane wielką literą, niezdefiniowane inaczej w Standardach, mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions Sp. z o.o.

 

Rozdział II
Standardy techniczne przeglądarek internetowych

§ 2
1.    Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług w zakresie oprogramowania obejmują posiadanie i korzystanie przez Użytkownika z działającej przeglądarki internetowej, obsługującej:
1)    szyfrowane połączenia; 
2)    pliki cookies; 
3)    aplikacje JavaScript w aktualnej wersji.
2.    Do przeglądarek internetowych, wykorzystywanych w związku ze świadczeniem Usług należą:
1)    Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej; 
2)    Google Chrome w wersji 42 lub wyższej; 
3)    Mozilla Firefox w wersji 37 lub wyższej; 
4)    Opera w wersji 29 lub wyższej.
 

Rozdział III
Standardy techniczne przetwarzania danych osobowych Użytkowników 
w celach marketingowych

§ 3
1.    Na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)oraz w Regulaminie, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Dostawcę, Dostawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych, za pomocą następujących środków, wysyłając za ich pośrednictwem informacje marketingowe kierowane do Użytkowników:
1) poczty elektronicznej, na adres podany Dostawcy przez Użytkownika;
2) krótkich wiadomości tekstowych (sms), na numer telefonu podany Dostawcy przez Użytkownika;
3) poczty tradycyjnej, na adres korespondencyjny podany Dostawcy przez Użytkownika.
2. Na warunkach określonych w RODO oraz w Regulaminie, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przekazywanie przez Dostawcę swoich danych osobowych innym administratorom danych osobowych dla przetwarzania przekazanych danych przez te podmioty w celach marketingowych, Dostawca może przekazać dane osobowe Użytkownika innemu administratorowi, a inny administrator danych osobowych, któremu zostały przekazane dane osobowe Użytkownika, może je przetwarzać w celach marketingowych za pomocą środków, o których mowa w ust. 1 powyżej.
3. W przypadku złożenia sprzeciwu, o którym mowa w § 25 ust. 8 Regulaminu, dalsze
przetwarzanie kwestionowanych danych jest niedopuszczalne.
4.Użytkownik może wnieść sprzeciw, o którym mowa w ust. 3, z wykorzystaniem następujących środków:
1)    poprzez kontakt telefoniczny z BOK, po uprzednim uwierzytelnieniu za pomocą Nazwy Użytkownika i Hasła. W takim wypadku Użytkownik wskazuje, z którego z środków przekazywania informacji marketingowej, chciałby zrezygnować:
a)    poczty elektronicznej, w zakresie informacji marketingowych przekazywanych Użytkownikowi przez:
(i)        Dostawcę; lub
(ii) podmioty z grypy kapitałowej, do której należy dostawca; lub
(iii)    innych administratorów danych osobowych, będących podmiotami powiązanymi z Dostawcą, w tym podmioty współpracujące z Dostawcą, nie należące do grupy kapitałowej, do której należy dostawca; lub
b) krótkich wiadomości tekstowych (sms), w zakresie informacji marketingowych przekazywanych przez jednego lub więcej podmiotów, o których mowa w lit. a) powyżej; lub
c) poczty tradycyjnej, w zakresie informacji marketingowych przekazywanych przez jednego lub więcej podmiotów, o których mowa w lit. a) powyżej.
Dostawca może rejestrować telefoniczne zgłoszenie sprzeciwu przez Użytkownika;
2)    poprzez przekazanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Dostawcy wskazany w serwisie R-Kantor. W takim wypadku Dostawca odsyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika, z którego został wysłany sprzeciw, link, po kliknięciu którego Użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową, gdzie będzie miał możliwość wyboru, z którego z środków przekazywania informacji marketingowej, o których mowa w pkt 1) powyżej, chciałby zrezygnować;
3)    z wykorzystaniem Konta w serwisie R-Kantor, dokonując odpowiednich modyfikacji w ustawieniach Konta, polegających na rezygnacji z środków przekazywania informacji marketingowej, o których mowa w pkt 1) powyżej;
4)    za pomocą poczty tradycyjnej, na adres korespondencyjny: BNP Paribas Solutions Sp. z o.o., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, podając dane identyfikacyjne Użytkownika, stanowiące dane wskazywane w trakcie przewidzianego w Regulaminie procesu rejestracji w serwisie R-Kantor, z wyłączeniem Nazwy Użytkownika i Hasła oraz informację, z którego z środków przekazywania informacji marketingowej Użytkownik rezygnuje;
5)    poprzez bezpośrednią rezygnację z przekazywania informacji marketingowej, za pomocą środka, o którym mowa w pkt 1) lit. a) powyżej, polegającą na kliknięcie na link, dołączony do informacji marketingowej, przekazywanej drogą poczty elektronicznej;
6)    poprzez bezpośrednią rezygnację z przekazywania informacji marketingowej, za pomocą środka, o którym owa w pkt 1) lit. b) powyżej, polegającą na odesłaniu wiadomości zwrotnej sms o treści „WYPISZ”, w odpowiedzi na wiadomość sms, zawierającą informację marketingową. 

Rozdział IV
Standardy techniczne dostępu do RKantor.com

§ 4
 
1.    Użytkownik uzyskuje dostęp do R-Kantoru, a w szczególności do:
1)    świadczonych przez Dostawcę Usług oraz oferowanych Produktów (serwis transakcyjny);
2)    zasobów informacyjnych R-Kantoru, w tym także danych pobieranych przez media z działu mediów (serwis informacyjny);
po dokonaniu rejestracji, o której mowa w Regulaminie oraz za pomocą Nazwy Użytkownika i Hasła, przy wykorzystaniu narzędzi technicznych, w sposób i na warunkach określonych w Regulaminie oraz Standardach.
2.    Dostęp do zasobów informacyjnych R-Kantoru jest możliwy również w przypadku braku dokonania rejestracji, o której mowa w Regulaminie oraz bez wykorzystania Nazwy Użytkownika i Hasła. Uzyskanie dostępu do zasobów informacyjnych R-Kantoru jest uzależnione w takim wypadku od akceptacji treści Regulaminu, za pośrednictwem strony internetowej www.rkantor.com.
 

Rozdział V
Przerwy w działaniu Rkantor.com

§ 5
 
1. Dostawca zastrzega, że w funkcjonowaniu R-Kantoru mogą występować przerwy techniczne. Przerwy techniczne mogą być spowodowane planowanymi przeglądami technicznymi lub zdarzeniami wywołującymi awarie.
2. Przerwom technicznym towarzyszą czasowe zakłócenia w działaniu R-Kantoru. W zależności od charakteru przerwy technicznej, zakłócenia w działaniu R-Kantoru mogą uniemożliwiać częściowe lub całkowite korzystanie z: 
1)    serwisu transakcyjnego R-Kantoru;
2)    serwisu informacyjnego R-Kantoru.
3. O każdym planowym przeglądzie technicznym Dostawca powiadamia z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, za pomocą komunikatu określającego przynajmniej:
  1. datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia planowego przeglądu;
  2. zakres ograniczeń w korzystaniu z R-Kantoru, spowodowanych planowym przeglądem technicznym zamieszczanego w R-Kantorze oraz na stronie internetowej www.rkantor.com.
4. O wszelkich zmianach komunikatu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Dostawca powiadamia niezwłocznie, w sposób określony w ust. 3.
5. Niezależnie od dokonywania przeglądów technicznych Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania napraw technicznych mających na celu usunięcie awarii w funkcjonowaniu R-Kantoru, wywołujących skutki, o których mowa w ust. 2 powyżej. Tego rodzaju naprawy nie mają charakteru planowego, a konieczność ich przeprowadzenia wynika z bieżących okoliczności, którymi zazwyczaj są zdarzenia wywołujące awarie. Zdarzeniami wywołującymi awarie mogą być zakłócenia w funkcjonowaniu infrastruktury teleinformatycznej banków, z którymi dostawca współpracuje przy wykonywaniu Usług lub ataki hackerskie, uniemożliwiające korzystanie z zasobów R-Kantoru. W przypadku wystąpienia zdarzenia lub zdarzeń wywołujących awarie, Dostawca powiadomi o konieczności dokonania naprawy niezwłocznie, ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio.
 
Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>