Kantor internetowy »   REGULAMIN PROMOCJI „Zniżka dla PRACOWNIKÓW Axel Springer: - 33% NA SPREAD PRZEZ 12 MIESIĘCY”  
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BNP PARIBAS SOLUTIONS SP. Z O.O. Tabela opłat Rkantor.com Zasady zawierania transakcji Prawa i obowiązki informacyjne Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Regulamin rozpatrywania zgłoszeń i reklamacji Standardy techniczne Regulamin programu punktowego Polityka edukacyjna oraz komunikacja z użytkownikami Wykaz instytucji wchodzących w skład grupy kapitałowej BGŻ BNP Paribas S.A. Regulamin Promocji Gwarancja Najlepszych Kursów Regulamin promocji „Zniżka 33% na spread” Regulamin promocji „1000 pkt na wymianę bez spreadu dla użytkowników Jakoszczedzic.pl” REGULAMIN KONKURSU "MECZ POLSKA-KOLUMBIA: TYPUJEMY WYNIK!" NA PORTALU FACEBOOK Regulamin konkursu "Mecz Polska-Japonia: typujemy wynik!" w portalu Facebook Regulamin promocji "1500 pkt dla pierwszych 50 czytelników Business Insider" Regulamin konkursu "1500 pkt dla czytelników Business Insider" Regulamin konkursu "500 pkt dla czytelników bloga Poczty Polskiej" REGULAMIN PROMOCJI „Zniżka dla PRACOWNIKÓW Axel Springer: - 33% NA SPREAD PRZEZ 12 MIESIĘCY”
 
§ 1 Organizator
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji
§ 4 Postanowienia końcowe
Regulamin promocji "1000 pkt za aktywację konta" Regulamin konkursu "Oszczędności – gromadzisz czy wydajesz?" na portalu Facebook Regulamin rozpatrywania zgłoszeń i reklamacji z dn. 14.02.2019 Regulamin konkursu "Głosowanie ws. brexitu - wytypuj kurs funta!"
Archiwum

REGULAMIN PROMOCJI „Zniżka dla PRACOWNIKÓW Axel Springer: - 33% NA SPREAD PRZEZ 12 MIESIĘCY”

 

§ 1 Organizator

Niniejszy Regulamin określa zasady promocji Rkantor.com  „Zniżka dla PRACOWNIKÓW Axel Springer: - 33% NA SPREAD PRZEZ 12 MIESIĘCY” zwanej dalej Promocją, która jest organizowana przez Raiffeisen Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000515965, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (zwana dalej: „Organizatorem”).

§ 2 Postanowienia ogólne

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

i. Transakcja Wymiany – zawarcie Umowy kupna lub sprzedaży waluty bazowej na walutę niebazową – pomiędzy Klientem a Organizatorem.
ii.„Rkantor.com” albo „Portal” – serwis internetowy, którego administratorem jest Organizator, za pomocą którego świadczone są przez Organizatora Usługi na rzecz Użytkowników.
iii. Spread – to suma spreadu transakcyjnego prowizji od Transakcji Wymiany i dodatkowych opłat wynikających z zawarcia transakcji wymiany walut w serwisie Rkantor.com.
iv. Klient - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która aktywowała konto w Rkantor.com.
v. BOK (Biuro Obsługi Klienta) – dedykowany do obsługi Klientów Organizatora kanał telefoniczny, którego adres email i numery telefonów dostępne są na stronie internetowej www.rkantor.com.
v. Użytkownik – osoba, do której Poczta uprawniona jest kierować materiały reklamowe dotyczące oferty, będącej przedmiotem Promocji i której dane osobowe Poczta uprawniona jest w tym celu przetwarzać.
vi. Rejestracja Użytkownika będącego osobą fizyczną – polega na:
1) podaniu imienia, nazwiska, obywatelstwa, kraju i adresu zamieszkania;
2) podaniu numeru PESEL;
3) podaniu numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość danej osoby fizycznej;
4) podaniu adresu poczty elektronicznej stanowiącego Nazwę Użytkownika oraz numeru telefonu komórkowego;
5) ustanowieniu Hasła i Hasła Telefonicznego spełniających wymogi przewidziane w Regulaminie;
6) ustanowieniu unikalnego numeru identyfikacyjnego Użytkownika.
vii. Aktywacja konta w Rkantor.com – polega – w zależności od wybranej w procesie rejestracji opcji -na wysłaniu przelewu aktywacyjnego (tzw. penny payment) z konta bankowego Użytkownika na konto Rkantor.com lub aktywowaniu konta Rkantor.com w oddziale Raiffeisen Polbank.
vi. Promocja – promocja opisana w niniejszym Regulaminie.

 

§ 3 Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

1. Promocja trwa od 13.08. 2018 r., od godz. 10:00, do 23:59:59 - 31 grudnia 2018 r.
2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest spełnienie łącznie przez Klienta poniższych warunków:
i. rejestracja w serwisie poprzez zarejestrowanie się na stronie https://businessinsider.com.pl/kantor
ii. wpisanie na powyższej stronie kodu promocyjnego podanego w Newsletterze wysłanym do pracowników Axel Springer
iii. aktywacja konta w Rkantor.com za pomocą przelewu aktywacyjnego lub w oddziale Raiffeisen Polbank.
3. Osoby, które prawidłowo zarejestrują się w serwisie Rkantor.com w ciągu 48 godzin od aktywacji konta otrzymają zniżkę 33% na spread na wymianę następujących par walutowych: EURPLN, USDPLN, GBPPLN, CHFPLN. Zniżka będzie włączona w panelu Klienta każdego z tych Użytkowników przez 12 miesięcy od momentu jej przyznania.
4. Klient zostanie poinformowany o przyznaniu zniżki w wiadomości e-mail wysłanej z adresu Biura Obsługi Klienta Rkantor.com: bok@rkantor.com. Ta sama wiadomość będzie zawierała też termin ważności zniżki.
5. Promocja dotyczy tylko następujących par walutowych: EURPLN, USDPLN, GBPPLN, CHFPLN.
6. Przyznany rabat nie może jednak obniżać kursu par walutowych poniżej kursu zdefiniowanego jako ASK lub BID w zależności od strony transakcji prezentowanego przez serwis Reuters w momencie zawierania transakcji.
7. Z Promocji wyłączeni są członkowie organów statutowych Organizatora, jego pracownicy i współpracownicy (tj. osoby współpracujące z którymkolwiek z powyższych podmiotów na innej podstawie niż umowa o pracę) oraz osób prowadzących działalność gospodarczą oraz pracowników zatrudnionych w ww. kantorach oraz członków ich rodzin.
8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie Organizatora, o ile Organizator nie ustanowi inaczej.
9. Organizator może przyznać dodatkowe rabaty. Decyzja o przyznaniu takich rabatów, ich wysokość oraz ważność leży wyłącznie w gestii Organizatora.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte w regulaminie usług dostępnym na stronie Organizatora pod adresem https://www.rkantor.com/info/regulamin/.
2. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
3. Organizator ma prawo do wydłużenia  czasu trwania Promocji. Organizator poinformuje o tym w wiadomości e-mail.
4. Klient oświadcza, że w związku z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.), przyjmuje do wiadomości, że administratorem podanych  przez Klienta dobrowolnie we wniosku danych osobowych jest Raiffeisen Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000515965, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą zostać udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
5. Klient został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie na warunkach określonych w ww. ustawie o ochronie danych osobowych.
 
 
Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>