Spadek produkcji przemysłowej w kwietniu

 
| 19.05.2017 14:39

Piątkowy zestaw danych z gospodarki nieco rozczarowuje. Wzrost sprzedaży spowolnił do 6,7% r/r z 9,7% w marcu, pomimo korzystnego układu Świąt Wielkanocnych. Przy nadal dobrych danych z rynku pracy nie uważamy jednak, aby fundamenty do wzrostu popytu konsumpcyjnego ulegały pogorszeniu.


Stopniowe wygasanie statystycznych efektów programu 500+ może stopniowo obniżać roczne dynamiki sprzedaży, co być może miało miejsce już w kwietniu. Większym rozczarowaniem są jednak dane o produkcji przemysłowej, która spadła aż o 0,6% r/r wobec wzrostu o 11,1% w marcu. To wynik znacznie gorszy niż można było zakładać nawet po uwzględnieniu niekorzystnego w kwietniu układu kalendarza. Po wyeliminowaniu czynników sezonowych dynamika produkcji była wprawdzie wyższa i sięgnęła 4,0% r/r, jednak oznacza to zaledwie stabilizację na poziomach zbliżonych do ostatnich miesięcy. Na tym tle dobrze wyróżnia się produkcja budowlana, która wzrosła o tylko 4,3% r/r a po wyeliminowaniu czynników sezonowych wzrost sięgnął 9,2%. Głównym wnioskiem z dzisiejszych danych jest kontynuacja poprawy koniunktury w inwestycjach przy pierwszych sygnałach spowalniania rocznej dynamiki konsumpcji. Wpisuje się to w nasz scenariusz na ten rok, w którym wzrost PKB stopniowo będzie coraz bardziej oparty na inwestycjach kosztem spożycia gospodarstw domowych.
 

Opracowanie to nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i zostało przesłane na podstawie ustnej zgody, która w każdej chwili może być odwołana. Ma ono charakter wyłącznie informacyjny. Powielanie bądź publikowanie go lub jego części bez pisemnej zgody Banku jest zabronione.
Decyzja inwestycyjna w odniesieniu do papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji powinna być podjęta na podstawie opublikowanego prospektu emisyjnego lub kompletnej dokumentacji dla papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji.
Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta. Bank nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela Klienta. Przed zawarciem każdej transakcji Klient powinien nie opierając się na informacjach przekazanych przez Bank określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również w szczególności charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych, a także w sposób niezależny ocenić czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.
Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej i nie jest związany ze świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego. Dokument, ani żadna z jego części nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania zobowiązania.
Opracowanie to nie zastępuje niezbędnych porad odnośnie zakupu lub sprzedaży papieru wartościowego, inwestycji lub innego produktu finansowego.
Analiza oparta jest na informacjach publicznie dostępnych – do jej sporządzenia nie wykorzystano żadnych informacji poufnych.
Wyrażane opinie są niezależnymi opiniami Banku. W opracowaniu wykorzystano źródła informacji, które Bank uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny.
Wykresy i diagramy przestawione w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie ilustracyjny oraz nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą.
Informacje zawarte w tej publikacji są aktualne na datę utworzenia dokumentu i mogą ulec zmianie w przyszłości.
Analitycy zatrudnieni przez RBPL nie są wynagradzani z tytułu konkretnych transakcji inwestycyjnych zawartych w związku z niniejszym opracowaniem. Wynagrodzenie autorów niniejszego raportu oparte jest na ogólnym zysku RBPL, który obejmuje między innymi przychody z bankowości inwestycyjnej i innych transakcji RBPL. W ogólności RBPL zabrania swoim analitykom i osobom raportującym do analityków dokonywania transakcji papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi przedsiębiorstwa, które jest przedmiotem opracowania analitycznego, o ile transakcja ta nie była wcześniej zaakceptowana przez właściwą jednostkę RBPL.
RBPL wdrożył rozwiązania organizacyjne i administracyjne, włączając w to bariery informacyjne przeciwdziałające powstawaniu konfliktów interesów związanych z rekomendacjami.
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Klauzuli okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne na mocy obowiązujących przepisów prawa, postanowienie takie, o ile da się je oddzielić od pozostałych postanowień, może być pominięte z niniejszej Klauzuli, Postanowienie takie nie będzie w żaden sposób wpływać na legalność, ważność i wykonalność pozostałych postanowień.


Tematy:

PKB

Kantor 8:00 - 19:00 (Pon - Pt)
Giełda 24/7
uwaga Kantor internetowy nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>