RAPORT: Złoty na fali wzrostowej

 
| 31.05.2017 12:21

Złoty ma za sobą bardzo dobry okres i polska waluta w ostatnich miesiącach notuje umocnienie w relacji do większości głównych walut.

Kurs EURPLN, który pod koniec tego roku zbliżył się do pięcioletniego szczytu w pobliżu poziomu 4,50, ostatnie miesiące spędził na korygowaniu wcześniejszych wzrostów i w konsekwencji znalazł się poniżej poziomu 4,20.

Umocnienie złotego wspierają w ostatnich miesiącach zarówno czynniki lokalne, jak i te wynikające z otoczenia międzynarodowego. W przypadku czynników wewnętrznych należy wskazać na wyraźną poprawę danych makroekonomicznych napływających z gospodarki Polski, które sugerują przyśpieszenie wzrostu gospodarczego w tym roku. Z dostępnych danych wynika, że wzrost gospodarczy w Polsce w pierwszym kwartale 2017 r. wyniósł 4,0 % rdr, co jest najlepszym wynikiem od ponad roku. Jednocześnie, dzięki solidnemu wzrostowi gospodarczemu oraz poprawie ściągalności podatków póki co w dobrej kondycji jest budżet państwa, co, w połączeniu ze stabilizacją polityczną po okresie podwyższonej niepewności w ubiegłym roku, znalazło odzwierciedlenie w podniesieniu perspektywy ratingu Polski przez agencję Moody’s w maju.


Źródło: Reuters, wykres zaktualizowany 27 marca o godz. 15:00.

W przypadku otoczenia międzynarodowego czynnikiem korzystnym jest wysoki poziom apetytu na ryzyko na światowych rynkach oraz dobra koniunktura na globalnych rynkach akcji (w Stanach Zjednoczonych indeks S&P 500 w maju ustanawia nowe historyczne maksima). Dobre zachowanie się ryzykownych aktywów wynika przede wszystkim z przyspieszającego w tym roku wzrostu gospodarczego na świecie, jak również ze spadku ryzyka dezintegracji strefy euro po korzystnych dla proeuropejskich polityków wynikach wyborów w Holandii oraz we Francji. Wysoki poziom apetytu na ryzyko pomaga również w tym roku notowaniom rynków wschodzących. Indeks MSCI Emerging w 2017 r. zyskał już blisko 20 proc.

Można oczekiwać, że powyższe czynniki będą nadal wywierać presję na umiarkowane umocnienie złotego. Zakładamy dlatego, że kurs EURPLN pozostanie na niskich poziomach i może wyznaczyć nowe minima poniżej tegorocznego dołka przy 4,16. Jednocześnie jednak spodziewamy się, że trend spadkowy będzie przebiegał w umiarkowanym tempie i ograniczonym zakresie (do okolic 4,10) i często będzie przybierał formę konsolidacyjnego ruchu bocznego. Do ewentualnego przyśpieszenia ruchu spadkowego w przypadku kursu EURPLN konieczna jest naszym zdaniem zmiana w nastawieniu Rady Polityki Pieniężnej. Póki co jednak RPP konsekwentnie, nawet w obliczu poprawy wskaźników makroekonomicznych, utrzymuje retorykę zakładającą brak podwyżek stóp procentowych w nadchodzących kwartałach. Biorąc pod uwagę sygnały płynące ze strony polskich władz monetarnych nie spodziewamy się więc zmiany obecnego nastawienia w najbliższym czasie, a przez to zabraknie impulsu do dalszego silnego spadku EURPLN.

POBIERZ CAŁY RAPORT>>


Opracowanie to nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i zostało przesłane na podstawie ustnej zgody, która w każdej chwili może być odwołana. Ma ono charakter wyłącznie informacyjny. Powielanie bądź publikowanie go lub jego części bez pisemnej zgody Banku jest zabronione.
Decyzja inwestycyjna w odniesieniu do papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji powinna być podjęta na podstawie opublikowanego prospektu emisyjnego lub kompletnej dokumentacji dla papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji.
Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta. Bank nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela Klienta. Przed zawarciem każdej transakcji Klient powinien nie opierając się na informacjach przekazanych przez Bank określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również w szczególności charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych, a także w sposób niezależny ocenić czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.
Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej i nie jest związany ze świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego. Dokument, ani żadna z jego części nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania zobowiązania.
Opracowanie to nie zastępuje niezbędnych porad odnośnie zakupu lub sprzedaży papieru wartościowego, inwestycji lub innego produktu finansowego.
Analiza oparta jest na informacjach publicznie dostępnych – do jej sporządzenia nie wykorzystano żadnych informacji poufnych.
Wyrażane opinie są niezależnymi opiniami Banku. W opracowaniu wykorzystano źródła informacji, które Bank uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny.
Wykresy i diagramy przestawione w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie ilustracyjny oraz nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą.
Informacje zawarte w tej publikacji są aktualne na datę utworzenia dokumentu i mogą ulec zmianie w przyszłości.
Analitycy zatrudnieni przez RBPL nie są wynagradzani z tytułu konkretnych transakcji inwestycyjnych zawartych w związku z niniejszym opracowaniem. Wynagrodzenie autorów niniejszego raportu oparte jest na ogólnym zysku RBPL, który obejmuje między innymi przychody z bankowości inwestycyjnej i innych transakcji RBPL. W ogólności RBPL zabrania swoim analitykom i osobom raportującym do analityków dokonywania transakcji papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi przedsiębiorstwa, które jest przedmiotem opracowania analitycznego, o ile transakcja ta nie była wcześniej zaakceptowana przez właściwą jednostkę RBPL.
RBPL wdrożył rozwiązania organizacyjne i administracyjne, włączając w to bariery informacyjne przeciwdziałające powstawaniu konfliktów interesów związanych z rekomendacjami.
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Klauzuli okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne na mocy obowiązujących przepisów prawa, postanowienie takie, o ile da się je oddzielić od pozostałych postanowień, może być pominięte z niniejszej Klauzuli, Postanowienie takie nie będzie w żaden sposób wpływać na legalność, ważność i wykonalność pozostałych postanowień.


Kantor 8:00 - 19:00 (Pon - Pt)
Giełda 24/7
uwaga Kantor nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>