Start negocjacji ws. Brexitu i niepewne losy funta

 
| 19.06.2017 15:34

Dzisiaj oficjalnie rozpoczęły się negocjacje pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską w sprawie wystąpienia kraju z EU. Prowadzący negocjacje z ramienia Wielkiej Brytanii D. Davis podkreślił potrzebę wypracowania nowej, „głębokiej” relacji z EU po Brexicie.

Wypowiedź Davisa wpisuje się w oczekiwania tego, iż po słabszym od oczekiwań wyniku rządzącej Partii Konserwatywnej w wyborach Parlamentarnych, które odbyły się wcześniej w tym miesiącu, wrosnąć powinna gotowość brytyjskiego rządu do ustępstw w trakcie rozmów ws. Brexitu, tym samym zwiększając szanse na to, że wystąpienie kraju przyjmie raczej formę tzw ”miękkiego Brexitu”. Z punktu widzenia notowań funta oczekiwania takie, jeśli potwierdzi je przebieg zaplanowanych na blisko dwa lata negocjacji powinny stanowić czynnik wspierający wycenę funta w średnim terminie.

Brytyjska waluta wcześniej w tym miesiącu straciła na wartości po wynikach wyborów parlamentarnych, które wprowadziły większą niepewność co do kształtu koalicji rządowej na Wyspach (Partia Konserwatywna ostatecznie rządzić będzie przy wsparcie niewielkiej północnoirlandzkiej Demokratycznej Partii Unionistycznej ) później jednak odrobiła część strat po posiedzeniu Banku Anglii. W głosowaniu po posiedzeniu, trzech z ośmiu członków Rady BoE zagłosowało za podwyżką stóp procentowych, a argumentem za podwyżkami okazywała się rosnąca na Wyspach inflacja. Inflacja w Wielkiej Brytanii sięgnęła w maju 2,9 proc., jest najwyżej od czterech lat oraz znajduje się powyżej prognozy BoE na ten rok (2,7%). Bardziej jastrzębie sygnały ze strony BoE znajdują odzwierciedlenie w oczekiwaniach co do polityki monetarnej na Wyspach. Rynek, który przed posiedzeniem nie spodziewał się podwyżki przed 2019 r., teraz taką możliwość wycenia na mniej więcej połowę przyszłego roku.

Oczekiwania na „miękki Brexit” jak również jastrzębie sygnały ze strony BoE stanowią argument przemawiający za umocnieniem się funta. Z drugiej strony jednak duża niepewność co do ostatecznego wpływu Brexitu na gospodarkę Wielkiej Brytynii, w której w tym roku widoczne jest spowolnienie wzrostu w porównaniu z rokiem ubiegłym, ogranicza potencjał do silniejszego umocnienia brytyjskiej waluty. Argumentem przemawiającym za słabszym funtem jest również wysoki poziom deficytu na rachunku bieżącym Wielkiej Brytanii. Wszystko to sprawia, że na rynku utrzymuje się duża niepewność co do zachowania się funta w najbliższym czasie. Konsensus rynkowy zakłada, że kurs GBPUSD, EURGBP jak również GBPPLN pozostanie w pobliżu obecnych poziomów  w kolejnych kwartałach, co sugeruje brak przekonania wśród uczestników rynku co do kierunku, w którym miałby poruszać się kurs brytyjskiej waluty w najbliższym czasie.

Można oczekiwać jednak, że o kierunku zadecyduje ostatecznie przebieg negocjacji brexitowych jak również rozwój sytuacji na polu inflacji. Jeśli oczekiwania na miękki Brexit okażą się uzasadnione a przy obecnych poziomach utrzymywać się będzie inflacja na Wyspach w kolejnych miesiącach, pojawić może się szansa na umocnienie brytyjskiej waluty.

POBIERZ CAŁĄ ANALIZĘ>>


Opracowanie to nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i zostało przesłane na podstawie ustnej zgody, która w każdej chwili może być odwołana. Ma ono charakter wyłącznie informacyjny. Powielanie bądź publikowanie go lub jego części bez pisemnej zgody Banku jest zabronione.
Decyzja inwestycyjna w odniesieniu do papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji powinna być podjęta na podstawie opublikowanego prospektu emisyjnego lub kompletnej dokumentacji dla papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji.
Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta. Bank nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela Klienta. Przed zawarciem każdej transakcji Klient powinien nie opierając się na informacjach przekazanych przez Bank określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również w szczególności charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych, a także w sposób niezależny ocenić czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.
Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej i nie jest związany ze świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego. Dokument, ani żadna z jego części nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania zobowiązania.
Opracowanie to nie zastępuje niezbędnych porad odnośnie zakupu lub sprzedaży papieru wartościowego, inwestycji lub innego produktu finansowego.
Analiza oparta jest na informacjach publicznie dostępnych – do jej sporządzenia nie wykorzystano żadnych informacji poufnych.
Wyrażane opinie są niezależnymi opiniami Banku. W opracowaniu wykorzystano źródła informacji, które Bank uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny.
Wykresy i diagramy przestawione w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie ilustracyjny oraz nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą.
Informacje zawarte w tej publikacji są aktualne na datę utworzenia dokumentu i mogą ulec zmianie w przyszłości.
Analitycy zatrudnieni przez RBPL nie są wynagradzani z tytułu konkretnych transakcji inwestycyjnych zawartych w związku z niniejszym opracowaniem. Wynagrodzenie autorów niniejszego raportu oparte jest na ogólnym zysku RBPL, który obejmuje między innymi przychody z bankowości inwestycyjnej i innych transakcji RBPL. W ogólności RBPL zabrania swoim analitykom i osobom raportującym do analityków dokonywania transakcji papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi przedsiębiorstwa, które jest przedmiotem opracowania analitycznego, o ile transakcja ta nie była wcześniej zaakceptowana przez właściwą jednostkę RBPL.
RBPL wdrożył rozwiązania organizacyjne i administracyjne, włączając w to bariery informacyjne przeciwdziałające powstawaniu konfliktów interesów związanych z rekomendacjami.
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Klauzuli okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne na mocy obowiązujących przepisów prawa, postanowienie takie, o ile da się je oddzielić od pozostałych postanowień, może być pominięte z niniejszej Klauzuli, Postanowienie takie nie będzie w żaden sposób wpływać na legalność, ważność i wykonalność pozostałych postanowień.


Tematy:

Funt

Brexit

Kantor 8:00 - 19:00 (Pon - Pt)
Giełda 24/7
uwaga Kantor nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>