Dziś dane PKB z Polski

 
| 14.11.2017 10:21

KOMENTARZ EKONOMICZNY

 • Dane GUS o inflacji CPI potwierdziły odczyt flash na poziomie 2,1% r/r i 0,5% m/m. Tak jak można było przypuszczać największy wpływ na wzrost inflacji miała żywność, z dynamiką cen na poziomie 5,8% r/r wobec 5,3% r/r przed miesiącem. W dalszym ciągu obserwowany był wzrost cen takich kategorii jak masło (3,3% m/m) oraz jaj, których ceny wzrosły jednak mniej niż zakładaliśmy, tylko o 5,2% m/m.  

W październiku spadła natomiast dynamika cen paliw, która wyniosła 1,6% r/r wobec 3,6% w wrześniu, a wkład kategorii transport we wzrost cen wyniósł tylko 0,02 pp. W tej sytuacji, oprócz żywności, głównymi kategoriami zwiększającymi październikową inflację były odzież i obuwie oraz użytkowanie mieszkania i ceny energii. Taka struktura wskaźnika wskazuje, że dzisiejszy odczyt inflacji bazowej o 14:00 pozostanie raczej niski na poziomie około 0,9% r/r a więc nieco niżej niż przed miesiącem. Z pewnością nie pozostanie to bez uwagi członków Rady Polityki Pieniężnej, dla których będzie to już kolejny wraz z projekcją inflacyjną argument wspierający hipotezę, że presja inflacyjna ze strony rynku pracy jest niewielka przez co nie ma też potrzeby zmieniać poziomu stóp procentowych.
 • Oprócz wspomnianych danych o inflacji bazowej dzisiaj o 10:00 poznamy wstępne dane o wzroście gospodarczym. Nasza prognoza wskazuje na znaczne przyspieszenie dynamiki PKB do 4,5% r/r z 3,9% r/r w drugim kwartale. Biorąc jednak pod uwagę poranne bardzo dobre dane o wzroście gospodarczym w Niemczech oraz zaskoczenie in plus wczorajszymi danymi o handlu zagranicznym we wrześniu uważamy, że odczyt GUS może nawet przekroczyć nasze, optymistyczne szacunki.

KOMENTARZ RYNKOWY

 • W poniedziałek osłabiał się brytyjski funt, co było związane z doniesieniami medialnymi o tym, iż pozycja T. May we własnej partii słabnie. Około 40 parlamentarzystów podpisało podobno list o wotum nieufności, czyli brakuje jeszcze 8 takich głosów wśród konserwatystów by doszło do zmian na szczycie ich partii. Tego typu doniesienia oczywiście powodują niepewność na rynku, gdyż nie wiadomo jaką politykę negocjacyjną może prowadzić nowy lider partii i rządu. Mogłoby także dojść do przyspieszonych wyborów parlamentarnych, które według obecnych sondaży mogłaby wygrać partia pracy, która w sondażach z ostatnich tygodni ma przewagę nad Partią Konserwatywną. Przyspieszone wybory parlamentarne stwarzałyby jeszcze większą presję czasową dotyczącą wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Możliwe jest przedłużenie okresu negocjacji pomiędzy UE i Wlk. Brytanią, jednakże nie byłoby to korzystne dla wyspiarskiego kraju, gdyż przedłużałoby to okres niepewności co do różnego rodzaju ważnych ustaleń dla tamtejszej gospodarki, co negatywnie przekładałoby się z dużym prawdopodobieństwem na poziom inwestycji w tym kraju. To właśnie wydarzenia polityczne będą bardzo silnie wpływać na funta w kolejnych miesiącach.
   
 • Dziś wśród najważniejszych danych poznamy m.in. wzrost gospodarczy w 3 kwartale br. w Polsce czy w strefie euro, już za nami odczyty PKB. M.in. z Niemiec, Rumunii, Czech czy Węgier. Ponadto, poznamy inflację CPI w Niemczech czy Wielkiej Brytanii w październiku. Dla rodzimego rynku oczywiście najważniejsze będą dane o wzroście PKB. Dzisiejsze dane zarówno z Niemiec, Czech jak i Rumunii o wzroście gospodarczym w tych krajach wskazują, że możemy mieć do czynienia również z wysokim odczytem w Polsce, również powyżej oczekiwań rynkowych.
   
 • Kurs EURPLN póki co wciąż konsoliduje się w zakresie 4,22-4,25 – od góry ograniczany 100- i 200-sesyjnymi średnimi ruchomymi tuż nad 4,25. W związku z potencjalnie silnymi danym o wzroście gospodarczym spodziewamy się możliwości testowania dolnego zakresu podczas dzisiejszej sesji.
   
 • W ostatnich dniach relatywnie słabo zachowuje się rosyjski rubel. Wczoraj słabości rosyjskiej waluty wzmagał niższy od oczekiwań wzrost PKB za 3 kwartał, który wyniósł 1,8% w ujęciu r/r. Oczekiwano wzrostu na poziomie 2,0% r/r.
   
 • Dziś EURUSD podchodzi pod górne ograniczenie ostatniego przedziału tzn. 1,17. Umocnienie się euro podczas dzisiejszej sesji jest na ten moment efektem lepszych od oczekiwań danych z europejskiej gospodarki, co może wskazywać na generalnie przyspieszający wzrost gospodarczy w całej strefie euro. Jeśli pozostałe dane potwierdzą taki scenariusz możemy dzisiaj obserwować próby wyjścia powyżej 1,17.
   
 • Wobec silnych danych ekonomicznych z Europy nieco osłabia się dolar, co stwarza szansę na zejście USDPLN poniżej 3,62, czyli dolnego ograniczenia pasma w którym ta para się znajdywała.
   
 • Podwyższona awersja do ryzyka sprzyjała wczoraj metalom szlachetnym, których ceny wzrastały. Dla rynku ropy naftowej znaczenie miał wczorajszy miesięczny raport OPEC. W swoim raporcie kartel podniósł swoje oczekiwania, co do wzrostu popytu na ropę o 300 tys. baryłek dziennie. Obecnie OPEC zakłada przyrost popytu na ropę w wysokości 1,5 mln baryłek do poziomu 98,45 mln, czyli o 1,6%. Bardzo ważne dla rynku ropy w najbliższych tygodniach będzie to czy kartel wraz z niezrzeszonymi krajami przedłuży swoje porozumienie o ograniczeniu wydobycia surowca. Jeśli tak się stanie, to będzie to czynnik wspierający spadki zapasów surowca na świecie.
   
 • Poniedziałek nie był udanym dniem na rodzimym parkiecie. Po raz kolejny byliśmy świadkami słabszego zachowania się mniejszych podmiotów względem ujętych w WIG20. Wśród średnich spółek liderem spadku była ta, która w okresie ostatnich 12 miesięcy najmocniej wzrastała, czyli CD Projekt. Wśród mniejszych podmiotów silnie traciło XTB Brokers, co było związane z medialnymi doniesieniami, iż KNF złożyło wniosek do prokuratury w związku z pewnymi działaniami spółek. Z drugiej strony solidne wzrosty w Warszawie odnotował Tarczyński oraz Arctic Paper po lepszych od konsensusu rynkowego wynikach finansowych za 3 kwartał.
Wczoraj spadki obserwowaliśmy również na giełdach europejskich i także na początku sesji w Stanach Zjednoczonych, jednak amerykańskie indeksy na koniec sesji znalazły się na plusie, co zwiastuje również lepszy początek sesji na giełdach europejskich dzisiaj.

POBIERZ CAŁĄ ANALIZĘ>>


Opracowanie to nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i zostało przesłane na podstawie ustnej zgody, która w każdej chwili może być odwołana. Ma ono charakter wyłącznie informacyjny. Powielanie bądź publikowanie go lub jego części bez pisemnej zgody Banku jest zabronione.
Decyzja inwestycyjna w odniesieniu do papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji powinna być podjęta na podstawie opublikowanego prospektu emisyjnego lub kompletnej dokumentacji dla papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji.
Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta. Bank nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela Klienta. Przed zawarciem każdej transakcji Klient powinien nie opierając się na informacjach przekazanych przez Bank określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również w szczególności charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych, a także w sposób niezależny ocenić czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.
Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej i nie jest związany ze świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego. Dokument, ani żadna z jego części nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania zobowiązania.
Opracowanie to nie zastępuje niezbędnych porad odnośnie zakupu lub sprzedaży papieru wartościowego, inwestycji lub innego produktu finansowego.
Analiza oparta jest na informacjach publicznie dostępnych – do jej sporządzenia nie wykorzystano żadnych informacji poufnych.
Wyrażane opinie są niezależnymi opiniami Banku. W opracowaniu wykorzystano źródła informacji, które Bank uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny.
Wykresy i diagramy przestawione w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie ilustracyjny oraz nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą.
Informacje zawarte w tej publikacji są aktualne na datę utworzenia dokumentu i mogą ulec zmianie w przyszłości.
Analitycy zatrudnieni przez RBPL nie są wynagradzani z tytułu konkretnych transakcji inwestycyjnych zawartych w związku z niniejszym opracowaniem. Wynagrodzenie autorów niniejszego raportu oparte jest na ogólnym zysku RBPL, który obejmuje między innymi przychody z bankowości inwestycyjnej i innych transakcji RBPL. W ogólności RBPL zabrania swoim analitykom i osobom raportującym do analityków dokonywania transakcji papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi przedsiębiorstwa, które jest przedmiotem opracowania analitycznego, o ile transakcja ta nie była wcześniej zaakceptowana przez właściwą jednostkę RBPL.
RBPL wdrożył rozwiązania organizacyjne i administracyjne, włączając w to bariery informacyjne przeciwdziałające powstawaniu konfliktów interesów związanych z rekomendacjami.
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Klauzuli okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne na mocy obowiązujących przepisów prawa, postanowienie takie, o ile da się je oddzielić od pozostałych postanowień, może być pominięte z niniejszej Klauzuli, Postanowienie takie nie będzie w żaden sposób wpływać na legalność, ważność i wykonalność pozostałych postanowień.


Tematy:

Funt

PKB

GPW

Kantor 8:00 - 19:00 (Pon - Pt)
Giełda 24/7
uwaga Kantor nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>