RPP w centrum uwagi

 
| 05.12.2017 10:29

·        Decyzja RPP w centrum uwagi krajowego rynku.
·        Senat za odłożeniem w czasie zniesienia limitu składek na ZUS.

KOMENTARZ EKONOMICZNY

·        Komunikat i konferencja towarzyszące dzisiejszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej będą w centrum uwagi krajowego rynku. Najważniejsze będzie w jaki sposób członkowie gremium odniosą się do listopadowej inflacji i danych om wzroście gospodarczym. Oceniamy, że retoryka pozostanie mimo wszystko łagodna, a Rada podkreśli niski poziom inflacji bazowej, niesatysfakcjonującą dynamikę inwestycji oraz niskie stopy procentowe za granicą. Niezależnie od tego, jastrzębi obóz Rady zyskał ostatnio sporo argumentów, co może znaleźć odzwierciedlenie w niektórych fragmentach komunikatu, a być może też na konferencji.

·        Wśród innych informacji warto zwrócić uwagę na poprawkę Senatu rekomendującą zniesienie górnego limitu składek na ZUS dopiero od 2019 roku. Naszym zdaniem zmniejsza to szanse, że proponowana zmiana w ogóle wejdzie w życie. Budżet nie wydaje się bowiem potrzebować dodatkowych wpływów przez co podwyżka podatków w roku wyborczym wydaje się zbyt dużym ryzykiem. Według wcześniejszych szacunków, zmiana miała przynieść budżetowi dodatkowe 5,4 mld zł rocznie. Jej główną wadą jest zwiększenie kosztów zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników co w obecnym stanie gospodarki mogłoby znacząco utrudnić zatrudnianie specjalistów.

KOMENTARZ RYNKOWY

·        Wczorajsza sesja na rynku walutowym przyniosła umocnienie dolara, w wyniku którego kurs EURUSD zszedł w okolice poziomu 1,186. Umocnienie amerykańskiej waluty to efekt przegłosowania prze Senat USA projektu reformy podatków pod koniec ubiegłego tygodnia. Oczekiwania na wprowadzenie reformy podatkowej w USA, której ostateczny kształt ustalić ma komisja pracująca nad ujednoliceniem projektów Senatu i Izby Reprezentantów, powinny nadal wywierać korzystny wpływ na notowania dolara. Z drugiej strony jednak wątpliwości co do tego na ile zmiany podatkowe będą w stanie przełożyć się na impuls wystarczający do pobudzenia inflacji za oceanem ograniczać będą prawdopodobnie potencjał do głębszego spadek kursu EURUSD. Wątpliwości te widoczne są  w przypadku notowań amerykańskiego rynku długu gdzie rosnące prawdopodobieństwo uchwalenia zmian podatkowych nie było do tej pory w stanie przełożyć się na impuls wzrostowy w przypadku rentowności długoterminowych papierów skarbowych i dochodowość 10-letnich papierów USA pozostaje poniżej ważnego technicznie poziomu 2,4 %.

·        W przypadku kursu EURUSD oczekujmy na kolejnych sesjach kontynuacji ruchu bocznego w oczekiwaniu na wprowadzenie reformy podatkowej  życie oraz na przyszłotygodniowe posiedzenie Fed, które prawdopodobnie przyniesie podwyżkę stóp procentowych. Wsparciem jest obecnie rejon poziomu 1,18,  oporem pozostawać powinna natomiast okolica 1,195, czy i region szczytów  z przełomu listopada i grudnia. Dzisiaj w centrum uwagi rynku znajdą się końcowe odczyty indeksów PMI ze strefy euro jak również odczyt indeksu ISM z sektora usługowego USA. Dane te powinny potwierdzić dobrą kondycję zarówno gospodarki europejskiej jak i amerykańskiej, z punktu widzenia kursu EURUSD nie  powinny one jednak przynieść impulsu wystarczającego do silniejszego ruchu.

·        Pod znakiem niskiej zmienności przebiegają w ostatnich dniach notowania kursu EURPLN. Wsparciem pozostaje okolica lutowego dołka w okolicy 4,19 i dzisiaj nie spodziewamy się zejścia do poniżej tego poziomu. W trakcie sesji w centrum uwagi znajdzie się komunikat po posiedzeniu RPP. Oczekiwane przez nas utrzymanie gołębiej retoryki przez Rade nie powinno stanowić dużego zaskoczenia i powinno mieć również relatywnie umiarkowany wpływ na notowania polskiej waluty. Przełożyć może się ono jednak na impuls do wzrostu kursu w okolicę 4,22, szczególnie gdyby kontynuowane miały być dzisiaj spadki na Wall Street, gdzie wczoraj indeksy w trakcie sesji korygowały wcześniejsze silne wzrosty.

W przypadku kursu USDPLN oczekujmy kontynuacji ruchu w zakresie 3,5160-3,5620. (Poziomy te związane są z minimum i maksimum śród sesyjnym ostatnich dni). Przy czym gołębie komentarze ze strony RPP, możliwe po dzisiejszym posiedzeniu, mogą okazać się argumentem za testem górnego ograniczenia tego przedziału.

POBIERZ CAŁĄ ANALIZĘ»
 

Opracowanie to nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i zostało przesłane na podstawie ustnej zgody, która w każdej chwili może być odwołana. Ma ono charakter wyłącznie informacyjny. Powielanie bądź publikowanie go lub jego części bez pisemnej zgody Banku jest zabronione.
Decyzja inwestycyjna w odniesieniu do papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji powinna być podjęta na podstawie opublikowanego prospektu emisyjnego lub kompletnej dokumentacji dla papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji.
Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta. Bank nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela Klienta. Przed zawarciem każdej transakcji Klient powinien nie opierając się na informacjach przekazanych przez Bank określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również w szczególności charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych, a także w sposób niezależny ocenić czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.
Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej i nie jest związany ze świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego. Dokument, ani żadna z jego części nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania zobowiązania.
Opracowanie to nie zastępuje niezbędnych porad odnośnie zakupu lub sprzedaży papieru wartościowego, inwestycji lub innego produktu finansowego.
Analiza oparta jest na informacjach publicznie dostępnych – do jej sporządzenia nie wykorzystano żadnych informacji poufnych.
Wyrażane opinie są niezależnymi opiniami Banku. W opracowaniu wykorzystano źródła informacji, które Bank uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny.
Wykresy i diagramy przestawione w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie ilustracyjny oraz nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą.
Informacje zawarte w tej publikacji są aktualne na datę utworzenia dokumentu i mogą ulec zmianie w przyszłości.
Analitycy zatrudnieni przez RBPL nie są wynagradzani z tytułu konkretnych transakcji inwestycyjnych zawartych w związku z niniejszym opracowaniem. Wynagrodzenie autorów niniejszego raportu oparte jest na ogólnym zysku RBPL, który obejmuje między innymi przychody z bankowości inwestycyjnej i innych transakcji RBPL. W ogólności RBPL zabrania swoim analitykom i osobom raportującym do analityków dokonywania transakcji papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi przedsiębiorstwa, które jest przedmiotem opracowania analitycznego, o ile transakcja ta nie była wcześniej zaakceptowana przez właściwą jednostkę RBPL.
RBPL wdrożył rozwiązania organizacyjne i administracyjne, włączając w to bariery informacyjne przeciwdziałające powstawaniu konfliktów interesów związanych z rekomendacjami.
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Klauzuli okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne na mocy obowiązujących przepisów prawa, postanowienie takie, o ile da się je oddzielić od pozostałych postanowień, może być pominięte z niniejszej Klauzuli, Postanowienie takie nie będzie w żaden sposób wpływać na legalność, ważność i wykonalność pozostałych postanowień.


Tematy:

Dolar

RPP

Kantor 8:00 - 19:00 (Pon - Pt)
Giełda 24/7
uwaga Kantor internetowy nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>