Kantor internetowy »   Newsy »   Jak założyć firmę w Szwecji? (cz. I)  

Jak założyć firmę w Szwecji? (cz. I)

 
| 14.09.2018 18:03

Czy Szwecja zapewnia przedsiębiorcom dobre warunki do rozwoju działalności? Poznaj zasady zakładania firmy w tym kraju.

Wniosek o rejestrację nowej działalności wypełnia się elektronicznie (jeśli przedsiębiorca ma szwedzkie ID) albo składa w urzędzie skarbowym lub oddziale współpracy z zagranicą (w przypadku rejestracji jako osoba z zagranicy). We wniosku dla jednoosobowej działalności gospodarczej należy zadeklarować budżet na pierwszy rok działania oraz oszacować zaplanowany obrót i dochód, na podstawie którego urząd skarbowy wyliczy zaliczki na podatek. Poszczególne procedury zależą od rodzaju zakładanego biznesu (firma osoby fizycznej czy spółka osoby prawnej), jednak wszystkie są jak najbardziej uproszczone.

Jak krok po kroku założyć firmę w Szwecji – jednoosobowa działalność gospodarcza

Polacy, którzy chcą założyć firmę w Szwecji, mają do tego takie samo prawo, jak szwedzcy obywatele. Mogą więc zdecydować, jaki rodzaj działalności chcą prowadzić:

 • jednoosobową działalność gospodarczą (enskild nӓringsidkare),
   
 • spółkę prawa cywilnego (enkelt bolag),
   
 • spółkę handlową (Handelsbolag – HB),
   
 • spółkę komandytową (Kommanditbolag – KB),
   
 • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Aktiebolag – AB),
   
 • oddział (Filial).
Oprócz powyższych form działalności gospodarczej można wymienić jeszcze stowarzyszenie gospodarcze (ekonomisk fӧrening), fundację (stiftelse) oraz Europejską Spółkę Akcyjną (Europabolag). Należą one jednak do rzadko wybieranych form inwestycji.

Jednoosobowa działalność gospodarcza  to najprostsza forma prowadzenia własnego biznesu. Tacy przedsiębiorcy nie posiadają osobowości prawnej i całkowicie odpowiadają swoim majątkiem za wszystkie zobowiązania. Do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej w Szwecji nie jest wymagany kapitał początkowy ani wspólnicy - należy  zarejestrować firmę w Szwedzkim Urzędzie Skarbowym (Skatteverket) i uzyskać numer statystyczny oraz numer VAT. Polacy często zakładają  jednoosobową działalność gospodarczą w Szwecji, żeby móc podejmować pracę w tym kraju na zasadzie samozatrudnienia, nie mając tam jednocześnie stałego miejsca działalności.

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia jednoosobowej działalności w Szwecji?

Do rejestracji potrzebne są:

 • poświadczona kopia ważnego paszportu,
   
 • zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami oraz innymi zobowiązaniami publicznoprawnymi,
   
 • zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu ze składkami,
   
 • wypełniony wniosek podatkowy dla zagranicznych przedsiębiorców.
Jeśli przedsiębiorca nie ma szwedzkiego dowodu osobistego, wypełnia formularz w języku szwedzkim lub angielskim „Wniosek podatkowy dla zagranicznych przedsiębiorców” (SKV 4632) pobrany z TEJ STRONY  i przesyła go wraz z pozostałymi dokumentami do oddziału współpracy z zagranicą (Skatteverket Utlandsskattekontoret SE-205 31 Malmö Sweden Fax: 010- 574 62 03).
Wszystkie składane dokumenty muszą być przetłumaczone na język szwedzki przez tłumacza przysięgłego. Koszt 1 strony rozliczeniowej (1125 znaków ze spacjami) tłumaczenia poświadczonego zaczyna się od 65-70 zł brutto. Warto pamiętać, że tłumacze przysięgli stosują indywidualną wycenę i mogą nie brać pod uwagę liczby znaków, tylko liczbę dokumentów.

Kiedy przedsiębiorca może rozpocząć sprzedaż lub świadczenie swoich usług?

W ciągu 2-6 tygodni od złożenia wniosku przedsiębiorca otrzyma zaświadczenie o rejestracji jako podatnik F (certyfikat F-skattebevis) wraz z kartą podatnika (F-skattesedel). 

 Jeśli przedsiębiorca będzie również płatnikiem VAT (moms), zaznacza odpowiednią opcję w formularzu (sprzedaż towarów lub usług nabywcom niezarejestrowanym jako płatnicy VAT w Szwecji, wszelka sprzedaż w Szwecji, wyłącznie obrót towarami lub przemieszczanie towarów do i z przedsiębiorstwa w innym kraju WE).

Jeżeli wybrana przez przedsiębiorcę nazwa firmy ma być chroniona, trzeba zarejestrować ją również w Szwedzkim Urzędzie Rejestracji Przedsiębiorstw (Bolagsverket). Konieczne jest wypełnienie formularza 903 i opłacenie wniosku (koszt to 1000 SEK).

Sprawdź kurs korony szwedzkiej w Rkantor.com>>

Jakie pozwolenia musi uzyskać przedsiębiorca, żeby rozpocząć działalność w Szwecji?

Samozatrudnienie wymaga również uzyskania pozwolenia na pobyt, o które można się ubiegać   w szwedzki Urzędz ds. Migracji (Migrationsverket), szwedzka ambasada albo konsulacie w Polsce.

Żeby je otrzymać, należy złożyć certyfikat rejestracji przedsiębiorstwa oraz ewentualne inne dokumenty potwierdzające prowadzenie własnego biznesu. Pozwolenie wydawane jest na 5 lat, jednak może być cofnięte, jeśli działalność nie przynosi dochodów.

Jakiekolwiek zmiany danych z wniosku o założenie działalności, należy zgłosić do Szwedzkiego Urzędu Skarbowego (można to zrobić drogąelektroniczną).

Niektóre rodzaje działalności prowadzonej w Szwecji wymagają specjalnych zezwoleń lub certyfikatów wydawanych przez właściwe organy (lokalne, regionalne lub krajowe). Zezwolenia mogą dotyczyć:

 • osoby prowadzącej działalność,
   
 • nieruchomości, w której prowadzona jest określona działalność,
   
 • samego rodzaju działalności.
Do lokalnych i regionalnych organów wydających takie zgody należą samorządy miejskie, rady administracyjne regionu oraz organy policji. Szwedzki Urząd Ochrony Danych Osobowych, Narodowa Agencja Żywności oraz Szwedzka Rada Rolnictwa to przykłady organów narodowych. W zależności od rodzaju wymaganej zgody różny jest czas zgłaszania tego faktu do organów rządzących, czas przetwarzania zapytania oraz opłaty.

Jak założyć firmę w Szwecji?

Jak założyć spółkę w Szwecji?

Przedsiębiorca, który chce założyć spółkę w Szwecji, musi spełnić poniższe warunki:

 • nie może być dłużnikiem, w stosunku do którego nie uchylono upadłości,
   
 • nie może być karany,
   
 • musi być pełnoletni,
   
 • musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Do zarejestrowania spółki konieczne jest zalegalizowanie pobytu oraz zdeponowanie na rachunku bankowym kapitału założycielskiego. Spółka musi również przygotować notarialny akt założycielski (forma notarialna jest wymagana przy spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością). Następnie w ciągu 6 miesięcy od podpisania aktu należy zarejestrować  firmę w Szwedzkim Urzędzie Rejestracji Przedsiębiorstw (Bolagsverket). Oto lista wymaganych dokumentów:

 • formularz rejestracyjny,
   
 • akt założycielski oraz statut spółki,
   
 • zaświadczenie bankowe o zdeponowaniu kapitału.
Na rejestrację spółki czeka się od 3 do 6 tygodni, a opłaty wahają się od 800 do 1700 SEK w zależności od wybranej formy prawnej. Przedsiębiorca otrzymuje numer ewidencyjny firmy jako potwierdzenie rejestracji. Po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie działalności, spółka musi wypełnić zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku F (szwedzki podatek od osób prawnych) i VAT w Szwedzkim Urzędzie Skarbowym (Skatteverket). Jeśli firma będzie zatrudniała pracowników, taka informacja również musi znaleźć się we wniosku składanym w US. Wniosek dla zagranicznych przedsiębiorców SKV 4632 można złożyć online, a następnie wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Skarbowym osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Jaki kapitał jest potrzebny do założenia spółki z o.o. w Szwecji?

Prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (privat aktiebolag) to odpowiednik polskiej sp. z o.o.; . Do jej założenia potrzebny jest kapitał zakładowy w wysokości 100 000 SEK (ponad 40 tys. zł). Publiczna spółka z o.o. (publik aktiebolag) to odpowiednik polskiej spółki akcyjnej. Do założenia tego rodzaju spółki przedsiębiorca musi zadeklarować kapitał zakładowy w kwocie 500 000 SEK (ponad 200 tys. zł).

Obie formy  działalności można zarejestrować w Szwedzkim Urzędzie Rejestracji Przedsiębiorstw (Bolagsverket) na formularzu 816. Wymaga to uiszczenia opłaty w wysokości 2000 SEK, czyli ok. 835 zł. Pozostałe rodzaje firm (oprócz spółki prawa cywilnego rejestrowanej na formularzu 907), czyli spółkę handlową, komandytową oraz oddział zagranicznej firmy również rejestruje się w Urzędzie Rejestracji Przedsiębiorstw, dokonując właściwych opłat.

Jak zawiesić działalność i zamknąć firmę w Szwecji

Przedsiębiorca decydujący się na zamknięcie firmy, musi wyrejestrować się z rejestru podatników oraz z Bolagsverket, jeśli zgłaszał tam swoją działalność. Wypisu z rejestru dokonuje się na formularzu SKV 4639, który składa się osobiście lub elektronicznie. Formularz należy złożyć z chwilą, kiedy przedsiębiorca przestaje płacić podatki. Jeśli wniosek o wyrejestrowanie nie wpłynie do urzędu, może on nałożyć podatki według uznania. Zdarza się, że do wypełnionego druku należy dołączyć deklarację wstępną. Po złożeniu wniosku miesięczna zaliczka na podatek dochodowy zostaje zmniejszona ze względu na zaprzestanie działalności.

W przypadku upadłości firmy, decyzję o likwidacji wydaje sąd okręgowy, który wyznacza specjalną osobę zarządzającą finansami bankrutującej działalności. Osoba ta przejmuje m.in. własność firmy oraz majątek niewypłacalnego dłużnika, wypełnia listę aktywów i zobowiązań przedsiębiorcy.
 

Po zamknięciu firmy w Szwecji osoba prowadząca wcześniej działalność w jakiejkolwiek formie może strać się o zasiłek dla bezrobotnych, jeśli:

 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających okres bezrobocia przepracowała przynajmniej 6 miesięcy w wymiarze minimum 80 h w każdym miesiącu lub przepracowała minimum 480 h w okresie 6 kolejnych miesięcy w wymiarze 50 h każdego miesiąca,
   
 • jest zdolna do pracy i gotowa do jej podjęcia w wymiarze min. 17 h tygodniowo i co najmniej 3 h dziennie,
   
 • jest gotowa przyjąć stosowną ofertę pracy,
   
 • jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna poszukująca pracy,
   
 • aktywnie poszukuje pracy,
   
 • jest bezrobotna w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin.
W drugim arykule na temat zakładania firmy w Szwecji przedstawimy tamtejszy system podatkowy i składki, jakie trzeba odprowadzać do tamtejszych urzędów. Przyjrzymy się też tematowi... wystawiania faktur w Szwecji. Artykuł opublikujemy już w poniedziałek 1 października - bądźcie czujni!

Może zainteresują Cię również te artykuły:Tematy:

Kursy

Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>